Projekti

THE EQUALIZER – SRBIJA: Edukativno–sportski program za decu iz socijalno ugroženih i marginalizovanih zajednica

23 juna, 2021

”The Equalizer Srbija” predstavlja edukativno – sportski projekat čiji su osnovni ciljevi kreiranje pozitivnog okruženja za učenike osnovnih škola, kao i pružanje podrške deci koja dolaze iz socijalno ugroženih i marginalizovanih zajednica.

PROČITAJTE VIŠE

Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji

8 jula, 2020

Kroz projekat ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” obezbeđena je podrška sistemu socijalne zaštite kako bi pružio zaštitu deci izbeglicama i migrantima i razvijen model starateljske zaštite zasnovan na saradnji države i civilnog sektora.

PROČITAJTE VIŠE

Dobre prakse u pružanju starateljske zaštite deci izbeglicama u Srbiji

1 juna, 2020

Srbija se nalazi na tranzitnoj ruti mešovitih migracija koja vodi preko Turske i Grčke do zapadne i severne Evrope. Kao i druge zemlje na ovoj ruti, i Srbiju je pogodila velika migrantska kriza kada je krajem 2015. godine i početkom 2016. godine preko njene teritorije prošlo više od 700.000 migranata ...

PROČITAJTE VIŠE

Saopštenje povodom Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

20 maja, 2020

Povodom 21. maja, Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, Centar za istraživanje i razvoj društava IDEAS, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CRPC), Danski savet za izbeglice (DRC), Grupa za decu i mlade INDIGO, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), Beogradski centar za ljudska prava i Praxis ...

PROČITAJTE VIŠE

Saopštenje povodom Međunarodnog dana dece

20 maja, 2020

Deca izbeglice i migranti bez pratnje i razdvojena deca predstavljaju jednu od najugroženijih grupa dece s obzirom da su izloženi pojačanom riziku od zlostavljanja, eksploatacije, trgovine ljudima, zanemarivanja i seksualnog uznemiravanja.

PROČITAJTE VIŠE

Analiza rada centra za socijalni rad u Crnoj Gori

26 septembra, 2019

Crna Gora je u poslednjih deset godina sprovela sveobuhvatnu reformu sistema socijalne i dječije zaštite koja je rezultirala usklađivanjem zakonskog i strateškog okvira sa međunarodnim dokumentima i standardima, osnivanjem Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, sprovođenjem sveobuhvatne reforme Centara za socijalni rad, te intenziviranjem procesa deinstitucionalizacije i decentralizacije. Sve ovo ...

PROČITAJTE VIŠE

Grad prijatelj starijih – izrada plana za unapređenje uslova za život starijih građana i građanki u Beogradu

3 jula, 2019

Svetska populacija ubrzano stari, što je karakteristično i za Srbiju, te je procena da će do 2040. godine stariji u Srbiji činiti oko 25% stanovništva. U Beogradu indeks starenja je visok, te je što pre neophodno preduzeti mere kako bi se uspostavili održivi mehanizmi brige o starijima. U skladu sa ...

PROČITAJTE VIŠE

Godišnje istraživanje o položaju LGBTI+ populacije

9 maja, 2019

Seksualna orijentacija i rodni identitet su i u Srbiji, kao i u zemljama Evropske unije, prepoznati kao razlozi diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i uznemiravanja u različitim oblastima života. Stanje osnovnih ljudskih prava LGBTI+ građana i građanki u Srbiji teško je sagledivo jer ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, kao ...

PROČITAJTE VIŠE

Grad prijatelj starijih – istraživanje

11 februara, 2018

Prema sadašnjim projekcijama, do 2050. će u svetu, izuzev u Africi, jedna četvrtina stanovništva imati više od 60 godina. Takođe, predikcija je da će do 2030. čak 60% ukupnog svetskog stanovništva živeti u gradovima. S obzirom na starenje svetske populacije i povećanog stepena urbanizacije, Svetska zdravstvena organizacija je razvila koncept ...

PROČITAJTE VIŠE

Dostojanstvo na radu – podrška inkluziji LGBT građana i građankama u oblasti rada i zapošljavanja

27 jula, 2017

LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika, a da se antidisktiminacioni zakonodavni okvir, i kada postoji, ne primenjuje efikasno. LGBTI+ radnicima mogu biti uskraćena ...

PROČITAJTE VIŠE

Odgovorno poslovanje u Srbiji

16 februara, 2017

Savet UN za ljudska prava je još 2011. godine usvojio Osnovna načela o poslovanju i ljudskim pravima koja sadrže principe o tome kako kompanije treba da pokažu svoju odgovornost kroz poštovanje ljudska prava. Vlada Republike Srbija je prihvatila koncept i norme iznete u ovom dokumentu, ali iznete norme još uvek ...

PROČITAJTE VIŠE

Jačanje odgovornosti i demokratije u Srbiji kroz unapređenje učešća LGBT zajednice

15 decembra, 2016

Iako ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, brojna relevantna istraživanja i analize ukazuju na izuzetno nepovoljan položaj LGBT osoba u gotovo svim segmentima života. Neke od najvećih barijera sa kojima se LGBTI+ osobe suočavaju jesu široko rasprostranjene predrasude i stereotipi, snažna socijalna distanca, neprihvatanje u okviru sopstvene porodice, ...

PROČITAJTE VIŠE

Odgovorno poslovanje u Srbiji – diverzitet u zapošljavanju i radu

29 novembra, 2016

Socio-ekonomska prava, kao i fundamentalni princip jednakosti, odnosno zabrane diskriminacije, uglavnom su sadržani u važećim propisima iz oblasti radnog zakonodavstva i drugih zakona kao što je Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom itd. Međutim, sposobnost kompanija da poštuju socio-ekonomska prava u okviru procesa rada ne ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasno i ekonomično korišćenje namenskih transfera za razvoj usluga socijalne zaštite

27 novembra, 2016

Jedinice lokalne samouprave imaju značajne ingerencije u razvijanju usluga socijalne zaštite. Dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalni život, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge finansiraju se iz budžeta lokalne samouprave. Nedostatak stabilnih finansijskih sredstava i nedovoljno razumevanje usluga socijalne zaštite, posebno u nerazvijenim opštinama, nepovoljno utiče na njihov kvalitet i ...

PROČITAJTE VIŠE

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori

5 septembra, 2016

Sprovedeni reformski proces sistema socijalne i dečije zaštite u Crnoj Gori, prethodnih godina bio je usmeren na usvajanje UN i EU standarda u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava, s posebnim akcentom na zaštitu najugroženije dece i porodica kroz unapređenje njihovog pristupa sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se pružaju u ...

PROČITAJTE VIŠE

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite

5 decembra, 2015

Jedan od glavnih razloga smeštanja osoba sa invaliditetom u ustanove za domski smeštaj jeste nemogućnost porodica da nastave brigu o osobi sa invaliditetom. S obzirom da samo 10% porodica održava kontakt telefonom sa svojim članovima koji borave u ustanovama, osobe sa invaliditetom najčešće žive u potpunoj izolaciji. Iz tog razloga ...

PROČITAJTE VIŠE

Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu

19 oktobra, 2015

Iako grad Beograd, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ulažu značajne resurse za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI), ne raspolaže se pouzdanim podacima o njihovim potrebama za podrškom, uslugama i pristupačnošću zajednice, a mehanizam za evaluaciju ulaganja nije razvijen. S tim u vezi, sistem socijalne ...

PROČITAJTE VIŠE

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu

3 septembra, 2015

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika

27 jula, 2015

Stručni radnici su najveći resurs u socijalnoj zaštiti, a istraživanja ukazuju da je kod više od 50% prisutan povišen nivo sagorenosti. Sagorenost ima negativne posledice po funkcionisanje stručnih radnika, te samim tim utiče i na rad sa korisnicima centara, kao najugroženijim grupama građana. Korisnicima je time ugroženo i otežano ostvarivanje ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje primene UN smernica za alternativno staranje o deci u Srbiji

20 maja, 2015

Iako se primećuju pozitivne tendencije kada je u pitanju zaštita dece lišene roditeljskog staranja ili dece u riziku, sistem socijalne zaštite Srbije suočava se sa mnogim poteškoćama. Iako se broj dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama za stanovanje smanjio, udeo dece sa smetnjama u razvoju koja se smeštaju u ustanove ...

PROČITAJTE VIŠE

Jačanje sistema zaštite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom

5 maja, 2015

Srbija je jedna od zemalja na putu migranata ka zapadnoj Evropi. Procenjuje se da je 2015. godine kroz Srbiju prošlo oko milion migranata, a među njima je od 20% do 30% dece. Osiguranje prava ove dece je prioritet kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Srbija ima razvijen sistem ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje prava žena sa invaliditetom na roditeljstvo – od života do politike

27 aprila, 2015

Žene sa invaliditetom suočavaju se sa višestrukim barijerama kada žele da osnuju porodicu: od onih koje se odnose na njihov položaj u društvu, do predrasuda prema majkama sa invaliditetom. Specijalizovani servisi podrške za roditelje sa invaliditetom su ili nedovoljno razvijeni ili ne postoje. Trenutno ne postoji prilagođena usluga personalne asistencije ...

PROČITAJTE VIŠE

Podrška porodici za brigu o članu sa invaliditetom – život u zajednici

7 oktobra, 2014

Porodica osoba sa invaliditetom izložena je povećanom riziku za javljanje disfunkcionalnih obrazaca funkcionisanja koji vode iscrpljivanju članova porodica, ali isto tako i ograničavanja samostalnosti osoba sa invaliditetom, odnosno nedovoljno stimulativnom okruženju za razvoj deteta sa smetnjama u razvoju. Posebne poteškoće u prilagođavanju funkcionisanja i uspostavljanja podrške u zajednici mogu imati ...

PROČITAJTE VIŠE

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja

27 septembra, 2014

Iako sagorenost među stručnim radnicima ima značajan negativan uticaj na kvalitet usluga koje pružaju centri za socijalni rad, ovom problemu se još uvek ne poklanja dovoljno pažnje. Kroz ovaj projekat ostvariće se dublji uvid u faktore koji dovode do profesionalne sagorenosti stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad i ...

PROČITAJTE VIŠE