Iako grad Beograd, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ulažu značajne resurse za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI), ne raspolaže se pouzdanim podacima o njihovim potrebama za podrškom, uslugama i pristupačnošću zajednice, a mehanizam za evaluaciju ulaganja nije razvijen. S tim u vezi, sistem socijalne zaštite suočava se sa nedostatkom sistemske procene potreba OSI za uslugama u lokalnoj zajednici, pristupačnosti zajednice, planiranja usluga u zajednici, kao i razvoja zajednice. S druge strane, organizacije osoba sa invaliditetom iznose slobodnu procenu da su usluge socijalne zaštite dostupne tek za oko 10% onih kojima su i potrebne, što dovodi u pitanje pravednost socijalne politike grada Beograda u odnosu na osobe sa invaliditetom.

Cilj projekta je da obezbedi empirijske podatke koji su potrebni za kreiranje sistemskog okvira za razvoj i praćenje politika i mera usmerenih na unapređenje kvaliteta života OSI na nivou grada Beograda, sa fokusom na stvaranje uslova za razvoj lokalnih usluga i unapređenje pristupačnosti zajednice. Istraživanje će dati precizne podatke o broju OSI, njihovom potrebom za podrškom, kvalitetu usluga koje se trenutno pružaju i dostupnosti usluga u zajednici. Takođe, istraživanje će pružiti podatke o uključenosti OSI u udruženja građana, motivaciji za uključivanje u obrazovanje i tržište rada, kao i stepen poštovanja ljudskih prava.

Projekat će se realizovati u fazama koje podrazumevaju razvijanje metodologije za istraživanje, kreiranje ankete i vodiča za intervju, uspostavljanje kontakata sa organizacijama osoba sa invaliditetom i NOOIS. Sledi realizacija telefonskog istraživanja na reprezentativnom uzorku OSI, a na osnovu metodologije koju propisuje Vašingtonska grupa i prakse nacionalnog istraživanja položaja OSI u Norveškoj. Poslednja faza podrazumeva realizaciju konsultativnih intervjua i sastanaka sa predstavnicima organizacija OSI i donosioca odluka. Na osnovu svih prikupljenih podataka kreiraće se izveštaj.

Projekat je realizovao IDEAS uz finansijsku podršku Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Pogledajte sažetak istraživanja: Za život u zajednici – sažetak istraživanja