Migracije i azil

Program Azil i migracije ima za cilj unapređenje javnih politika i praksi u oblasti zaštite izbeglica i migranata kako bi se osiguralo puno poštovanje ljudskih prava i uspostavio efikasan sistem upravljanja migracijama u Republici Srbiji. Program je uspostavljen 2019. godine i utemeljen je na četvorogodišnjem iskustvu rada u ovoj oblasti. IDEAS je azilom i migracijama počeo da se bavi iz perspektive zaštite dece i prvi rezultati bili su razvoj Standardnih operativnih procedura za zaštitu dece izbeglica/migranata bez pratnje i razvoj usluge starateljstva nad decom izbeglicama i migrantima, koja je implementirana kroz partnerstvo IDEAS-a i sistema socijalne zaštite, a uz podršku UNHCR-a. Na ovaj način IDEAS je pružio usluge starateljstva za više od 2.200 dece koja su boravila u Srbiji, pri čemu su procene da bi dve trećine dece mogla da dobiju međunarodnu zaštitu ukoliko bi podneli zahtev u Srbiji.
Savet Evrope prepoznao je oba projekta kao dobre prakse u radu sa decom izbeglicama i migrantima u pregledu iz 2019. godine. Od 2020. godine usluge starateljstva je skoro u potpunosti uspešno preuzela država, dok je IDEAS zadržao manje prisustvo na terenu. Iste godine potpisan je Memorandum sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u cilju pružanja ekspertske podrške u razvoju odgovara u oblasti azila i migracija, uključujući i kontinuiranu edukaciju i superviziju radnika zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i razvoj politika. Takođe, IDEAS pruža pravnu podršku deci izbeglicama i migrantima u smislu informisanja i rešavanja pravnog položaja u Republici Srbiji. Kako bi deca izbeglice i migranti bili efikasnije zaštićeni od zlostavljanja i zanemarivanja, 2020. godine IDEAS je zajedno sa CRPC-jem i DRC-jem osnovao Koaliciju za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja.

Srbija izdala prvu putnu ispravu za izbeglice – značajan korak u ispunjenju međunarodnih obaveza

mart 27, 2024

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je, postupajući po zahtevu pravnog tima Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partnera UNHCR-a, izdalo i uručilo prvu putnu ispravu za izbeglice u Srbiji. Time je otpočela primena novog Pravilnika o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice, koji se primenjuje od ...

PROČITAJTE VIŠE

Komitet za ljudska prava UN: Potrebno unaprediti sistem azila u Srbiji

mart 22, 2024

Na dvodnevnoj javnoj sednici Komiteta za ljudska prava UN-a, održanoj 14. i 15. marta 2024. godine, razmatran je IV periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Članovi Komiteta istakli su ozbiljne izazove u vezi sa sistemom azila i tretmanom izbeglica i migranata, postavljajući pitanja ...

PROČITAJTE VIŠE

Šta donosi novi Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice?

mart 21, 2024

1. februara 2024. godine, otpočela je primena Pravilnika o izgledu i sadržini putne isprave za izbeglice. Pravilnik detaljno propisuje izgled i sadržinu putnih isprava i rešava problem nedostatka jasne procedure za izdavanje ovih dokumenata. Njegovo stupanje na snagu može biti značajan korak u rešavanju dugogodišnjeg problema ograničavanja slobode kretanja izbeglica ...

PROČITAJTE VIŠE

IDEAS učestvovao na sednici Komiteta za ljudska prava UN-a

mart 12, 2024

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku kancelarije UNHCR u Srbiji, po prvi put učestvuje na sednici Komiteta za ljudska prava UN-a, koji razmatra periodični izveštaj Republike Srbije.

PROČITAJTE VIŠE

OGLAS ZA POSAO – Pravni savetnik/ca

mart 5, 2024

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partner UNHCR-a, raspisuje konkurs za pravne savetnike/ce za pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji. Pozicija: Pravni savetnik/ca za pružanje pomoći tražiocima azila i izbeglicama Lokacija: Beograd i gradovi u kojima se nalaza centri za azil i prihvatni centri, ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje pristupa tržištu rada za izbeglice i tražioce azila

mart 1, 2024

Nove odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca koje se odnose na izbeglice i tražioce azila stupile su na snagu 1. februara 2024. godine. Odredbe ukidaju lične radne dozvole za izbeglice i tražioce azila i skraćuju period nakon kojeg im je omogućen pristup tržištu rada u Srbiji. Izmene ovog zakona olakšavaju postupak ...

PROČITAJTE VIŠE

Obuka za voditelje slučaja – Unapređenje zaštite izbeglica

novembar 16, 2023

S obzirom na važnost uloge centara za socijalni rad, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku UNHCR-a, organizovao je obuku „Jačanje kapaciteta centara za socijalni rad za unapređenje zaštite izbeglica i tražilaca azila” za voditelje slučaja u cilju sticanja dodatnih znanja i veština u radu sa ovom ranjivom ...

PROČITAJTE VIŠE

OGLAS ZA POSAO – Pravni savetnik/ca za pružanje pomoći tražiocima azila i izbeglicama

oktobar 5, 2023

Ukoliko želite da se uključite u oblast izbegličkog prava i međunarodnog prava ljudskih prava i da radite u timu profesionalaca posvećenih ovoj oblasti, onda je IDEAS pravo mesto za Vas. Program za azil i migracije IDEAS-a pruža vam mogućnost da se, bez obzira na predznanje, autentično uključite u oblast zaštite ...

PROČITAJTE VIŠE

ECRI usvojila mere za prevenciju i borbu protiv diskriminacije i netolerancije prema LGBTI

oktobar 2, 2023

Kolega Mladen Antonijević Prilijeva, član ECRI u odnosu na Republiku Srbiju koji je radio na razvoju preporuke, smatra da dokument predstavlja svojevrsnu prekretnicu jer jasno artikuliše šta se očekuje od evropskih, regionalnih i nacionalnih donosioca odluka kada govorimo o unapređenju položaja LGBTI osoba, ali u istom predstavlja okvir na osnovu ...

PROČITAJTE VIŠE

Biometrijski sistem kontrole granica – mač sa dve oštrice

jul 27, 2023

Stvaranje biometrijskih sistema za kontrolu granica u Evropskoj uniji (EU) unapredilo je mere bezbednosti, odnosno dodatno olakšalo nadgledanje granica. Od suštinske je važnosti kritički razmotriti ove tehnološke napretke kako bi se osiguralo uspostavljanje balansa između bezbednosti i poštovanja ljudskih prava.

PROČITAJTE VIŠE