Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partner UNHCR-a, raspisuje konkurs za pravne savetnike/ce za pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji. 


Pozicija: Pravni savetnik/ca za pružanje pomoći tražiocima azila i izbeglicama
Lokacija: Beograd i gradovi u kojima se nalaza centri za azil i prihvatni centri, kao i druge ustanove i mesta u kojima borave izbeglice i tražioci azila
Rok za konkurisanje: 13.03.2024.
Kontakt za dodatna pitanja: office@ideje.rs


Poslovi pravnog savetnika/ce obuhvataju:
➡ Obilazak centara za azil i prihvatnih centara i svih drugih institucija i mesta na kojima se mogu nalaziti osobe u potrebi za međunarodnom zaštitom;
➡ Informisanje i pravno savetovanje tražilaca azila o pravu na azil kroz individualni i grupni rad;
➡ Sprovođenje individualne procene potencijalnih slučajeva za pravno zastupanje;
➡ Pisanje i podnošenje zahteva za azil; 
➡ Istraživanje o stanju u zemlji porekla i trećim zemljama; 
➡ Koordinisanje i vođenje pravnog slučaja u postupku azila ili drugom postupku sa drugim relevantnim profesionalcima (psiholozima, psihijatrima, specijalistima sudske medicine, ekspertima iz oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima ili seksualnog ili rodno zasnovanog nasilja i drugim);
➡ Priprema za saslušanje u postupku azila;
➡ Zastupanje izbeglica i tražioca azila pred Kancelarijom za azil;
➡ Praćenje napretka slučajeva i redovna komunikacija sa klijentima;
➡ Pisanje i podnošenje žalbi Komisiji za azil;
➡ Pisanje i podnošenje tužbi Upravnom sudu;
➡ Pisanje i podnošenje pritužbi, predstavki i podnesaka nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava;
➡ Istraživanje, aktivno učestvovanje i asistiranje starijim pravnim savetnicima u pisanju i podnošenju ustavnih žalbi Ustavnom sudu Srbije;
➡ Istraživanje, aktivno učestvovanje i asistiranje starijim pravnim savetnicima u pisanju i podnošenju predstavki Evropskom sudu za ljudska prava, ugovornim telima i specijalnim procedurama Ujedinjenih nacija;
➡ Analiza domaće, uporedne i međunarodne prakse u oblasti zaštite izbeglica i tražilaca azila. 

Uslov za konkurisanje je da su kandidati/kinje završili osnovne ili master studije iz oblasti prava i srodnih disciplina i imaju znanje srpskog i engleskog jezika, a poželjno je da imaju:
➡   Razvijenu interkulturalnu osetljivost i razumevanje specifičnih kulturnih normi i konteksta zemalja porekla izbeglica;
➡ Visok stepen fleksibilnosti, proaktivnost i prilagodljivost dinamičnom radnom okruženju;
➡ Dobre veštine komunikacije i pregovaranja;
➡ Vozačku dozvola B kategorije (neće biti odlučujuće ukoliko kandidat/kinja poseduje ostala znanja i veštine). 


Zainteresovani kandidati/kinje treba da pošalju prijavu sa biografijom (CV) na office@ideje.rs. Prijava treba da sadrži kontakt podatke, kratak pregled obrazovanja i radnog iskustva. Kandidati/kinje koji prođu u drugi krug biće pozvani na razgovor. 


Pridruži se našem timu! #konkurszaposao