Ljudska prava

Program Ljudska prava orijentisan je na unapređenje poštovanja i zaštitu ljudskih prava marginalizovanih i manjinskih društvenih grupa u svim oblastima života.Fokus IDEAS-ovog rada trenutno je usmeren ka unapređenju prava LGBT+ građana i građanki, posebno socijalnih i ekonomskih prava. Kako bi se to ostvarilo, IDEAS je od 2019. godine otpočeo intenzivniju saradnju sa kompanijama, preduzećima, privrednim komorama i sindikatima u cilju razvoja unutrašnjih mehanizama zaštite i unapređenja ljudskih prava i diverziteta u zapošljavanju.
IDEAS pruža i pravnu podršku LGBT+ građanima i građankama u cilju zaštite od diskriminacije i zlostavljanja na radu. Takođe, IDEAS je posvećen i unapređenju kvaliteta života ostalih ranjivih grupa, pre svega osoba sa invaliditetom, dece i starijih.

Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji

8 jula, 2020

Kroz projekat ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” obezbeđena je podrška sistemu socijalne zaštite kako bi pružio zaštitu deci izbeglicama i migrantima i razvijen model starateljske zaštite zasnovan na saradnji države i civilnog sektora.

PROČITAJTE VIŠE

Godišnje istraživanje o položaju LGBTI+ populacije

9 maja, 2019

Seksualna orijentacija i rodni identitet su i u Srbiji, kao i u zemljama Evropske unije, prepoznati kao razlozi diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i uznemiravanja u različitim oblastima života. Stanje osnovnih ljudskih prava LGBTI+ građana i građanki u Srbiji teško je sagledivo jer ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, kao ...

PROČITAJTE VIŠE

Grad prijatelj starijih – istraživanje

11 februara, 2018

Prema sadašnjim projekcijama, do 2050. će u svetu, izuzev u Africi, jedna četvrtina stanovništva imati više od 60 godina. Takođe, predikcija je da će do 2030. čak 60% ukupnog svetskog stanovništva živeti u gradovima. S obzirom na starenje svetske populacije i povećanog stepena urbanizacije, Svetska zdravstvena organizacija je razvila koncept ...

PROČITAJTE VIŠE

Dostojanstvo na radu – podrška inkluziji LGBT građana i građankama u oblasti rada i zapošljavanja

27 jula, 2017

LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika, a da se antidisktiminacioni zakonodavni okvir, i kada postoji, ne primenjuje efikasno. LGBTI+ radnicima mogu biti uskraćena ...

PROČITAJTE VIŠE

Odgovorno poslovanje u Srbiji

16 februara, 2017

Savet UN za ljudska prava je još 2011. godine usvojio Osnovna načela o poslovanju i ljudskim pravima koja sadrže principe o tome kako kompanije treba da pokažu svoju odgovornost kroz poštovanje ljudska prava. Vlada Republike Srbija je prihvatila koncept i norme iznete u ovom dokumentu, ali iznete norme još uvek ...

PROČITAJTE VIŠE

Jačanje odgovornosti i demokratije u Srbiji kroz unapređenje učešća LGBT zajednice

15 decembra, 2016

Iako ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, brojna relevantna istraživanja i analize ukazuju na izuzetno nepovoljan položaj LGBT osoba u gotovo svim segmentima života. Neke od najvećih barijera sa kojima se LGBTI+ osobe suočavaju jesu široko rasprostranjene predrasude i stereotipi, snažna socijalna distanca, neprihvatanje u okviru sopstvene porodice, ...

PROČITAJTE VIŠE

Odgovorno poslovanje u Srbiji – diverzitet u zapošljavanju i radu

29 novembra, 2016

Socio-ekonomska prava, kao i fundamentalni princip jednakosti, odnosno zabrane diskriminacije, uglavnom su sadržani u važećim propisima iz oblasti radnog zakonodavstva i drugih zakona kao što je Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom itd. Međutim, sposobnost kompanija da poštuju socio-ekonomska prava u okviru procesa rada ne ...

PROČITAJTE VIŠE