Nakon izbegličke krize i uprkos zatvaranju rute koja prolazi kroz Zapadni Balkan 2016. godine, jedan broj izbeglica i migranata nastavio je tranzit kroz Srbiju na putu ka razvijenim zemljama EU. Tokom 2019. godine, broj ljudi koji su stigli u Srbiju porastao je u odnosu na 2018. za gotovo 50%. Deca bez pratnje i razdvojena deca još uvek predstavljaju veliku grupu među onima koji stižu u Srbiju. Sistem socijalne zaštite odgovoran je za zaštitu i pristup pravima ove dece od trenutka ulaska na teritoriju Srbije, pre svega kada govorimo o pristupu azilnom procesu.
 
Projekat ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” pokrenut je 2017. godine putem kojeg je obezbeđena podrška sistemu socijalne zaštite kako bi pružio adekvatnu zaštitu deci izbeglicama i migrantima. S obzirom da je osnovni mehanizam kojim se osigurava poštovanje prava dece bez pratnje postavljanje kompetentnog staratelja, a kako je centar za socijalni rad u Srbiji organ nadležan za poslove starateljstva, kroz ovaj projekat podržan je rad centara za socijalni rad i razvijen model starateljske zaštite zasnovan na saradnji države i civilnog sektora.
 
Tokom realizacije projekta, utvrđene su izvesne slabosti sistema na različitim nivoima uključujući: nedostatke u identifikaciji, utvrđivanju statusa i upućivanju, nedostatak koordinacije različitih aktera i službi, kao i nedostatak procedura prilagođenih deci unutar različitih sistema, uključujući i azilni postupak, nizak kvalitet institucionalne nege i nedostatak učešća dece bez pratnje kao grupe. Takođe, jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavamo je prijenos usluga koje finansiraju međunarodni donatori ka državi, jer nisu razvijeni mehanizmi finansiranja.
 
Kako bi se pružila podrška resornom ministarstvu i svim drugim akterima u razvoju i primeni postupaka koji su prilagođeni deci i kako bi se poboljšala održivost usluga a koje trenutno finansiraju međunarodni donatori, kroz projekat će se raditi na zagovaranju i razvoju politika. U okviru planiranih aktivnosti je razvijanje mape puta za integrisanje službe starateljstva, izrada smernica i uputstava za profesionalnu praksu rukovodilaca slučajeva u postupcima identifikacije i utvrđivanja statusa i nastavnih planova i programa za obrazovanje, zatim izrada protokola za zaštitu nepraćene dece za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, MUP, Komesarijat i organizacije civilnog društva, analiza i preporuke za poboljšanje alternativne nege. Takođe, uradiće se analiza primene pravnog okvira koji reguliše azil s fokusom na sprovođenje postupaka prilagođenih deci u azilu. Takođe, aktivnosti će biti usmerene i na jačanju učešća dece bez pratnje kao grupe i pružanju podrške ovoj deci.
 
Projekat će imati pozitivan uticaj na kvalitet usluga, pristup pravima, razvijanje svesti i bolji institucionalni odgovor na potrebe dece izbeglica i migranata bez pratnje koji borave na teritoriji Republike Srbije.