Publikacije

(Miss)Use of Modern Technology and its Consequences on Human Rights of Refugees, Asylum Seekers and Migrants at Western-Balkan and External EU Borders

31 jula, 2023

Publikacija koja je pred vama ima za cilj da uspostavi vezu između rastuće “sekjuritizacije” evropskih granica, bez obzira da li su to granice država članica Evropske unije ili ne, sa posebnim naglaskom na Srbiju koja je, okružena zemljama koje čine takozvane spoljne granice EU. Sekjuritizacija granica je pojam koji u ...

PROČITAJTE VIŠE

Promeni priču – priručnik za medijsko izveštavanje o izbeglicama

2 decembra, 2022

Mediji imaju centralnu ulogu u pružanju informacija o izbeglicama, tražiocima azila i drugim ranjivim kategorijama ljudi u pokretu, kao i predstavljanju događaja koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa pojačanim mešovitim migracionim tokovima. Bez obzira na ekspanziju društvenih mreža, platformi za širenje slobodnog znanja, ali i stručne literature, mediji ...

PROČITAJTE VIŠE

Jačanje jednakosti i inkluzije u školama

22 novembra, 2022

U okviru projekta razvijena su tri stripa namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta koji se mogu koristiti za promovisanje različitosti i tolerancije prema deci izbeglicama i deci tražiocima azila. Stripovi će pomoći u podizanju svesti školske dece i nastavnika o štetnim posledicama diskriminacije i ksenofobije.

PROČITAJTE VIŠE

Vodič za zdravstvene medijatore

16 novembra, 2021

Kulturno i jezički prikladne usluge poštuju zdravstvena uverenja, prakse i potrebe različitih korisnika i odgovaraju na njih. Prilagođavajući usluge kulturi i jeziku pojedinca, zdravstveni radnici mogu pomoći postizanju pozitivnih zdravstvenih ishoda za različite populacije. Ovaj vodič nastao je u okviru projekta „Jačanje angažovanja civilnog društva u odgovoru na COVID-19 na ...

PROČITAJTE VIŠE

Smernice za pružanje kulturno kompetentnih zdravstvenih usluga

9 novembra, 2021

Priručnik koji je pred vama sadrži smernice za pružanje kulturno kompetentnih zdravstvenih usluga kako bi se obezbedio najviši zdravstveni standard u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim instrumentima o jednakom pristupu uslugama javnog zdravlja.

PROČITAJTE VIŠE

Pregled i analiza pravnog okvira koji reguliše postupanje sa decom izbeglicama/migrantima bez pratnje u Srbiji

22 maja, 2021

Ova analiza predstavlja pregled međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira i standarda koji regulišu postupanje državnih organa i pružalaca usluga u radu sa decom izbeglicama i migrantima bez pratnje.

PROČITAJTE VIŠE

HOD PO ŽICI – Uticaj epidemije COVID-19 na sistem azila u Republici Srbiji

18 marta, 2021

Publikacija ima za cilj da predstavi efekte i posledice koje je vanredno stanje ostavilo na sistem azila u Srbiji, ali i da ponudi preporuke i rešenja čijom bi se primenom negativne posledice pandemije korona virusa amortizovale..

PROČITAJTE VIŠE

ONI I MI – (de)konstrukcija straha

11 marta, 2021

Publikacija pruža kratak teorijski okvir za razumevanje pojma ksenofobije kao oblika manipulacije koji za cilj ima izazivanje straha i hostilnosti kod stanovništva prema strancima, pre svega izbeglicama i migrantima.

PROČITAJTE VIŠE

Smernice za identifikaciju i postupke određivanja statusa dece izbeglica i migranata bez pratnje

1 marta, 2021

Smernice su razvijene radi podizanja kapaciteta centara za socijalni rad za učešće u postupku identifikacije i određivanja statusa dece izbeglica i migranata bez pratnje.

PROČITAJTE VIŠE

Vodič za zaštitu od diskriminacije LGBT osoba u oblasti rada i zapošljavanja

18 februara, 2021

Cilj priručnika je da pojasni diskriminaciju, pruži kratak pregled svih raspoloživih mehanizama zaštite od diskriminacije i zlostavljanja na radu i omogući LGBTI osobama i pružaocu pravne pomoći uvid u prave informacije i savete u vezi sa tim mehanizmima.

PROČITAJTE VIŠE

Zaštita fizičkog i psihičkog integriteta dece bez pratnje i razdvojene dece

16 februara, 2021

Cilj publikacije je da upozna centre za socijalni rad i zaposlene u dečjoj zaštiti o tome šta predstavlja zlostavljanje i kako ga prepoznati.

PROČITAJTE VIŠE

Zaštiti se od trgovine ljudima

20 septembra, 2020

IDEAS je, uz konsultaciju sa CZZTLJ i u partnerstvu sa UNHCR-om razvio deci prilagođen materijal namenjen podizanju svesti o trgovini ljudima, a koji je dostupan na više jezika.

PROČITAJTE VIŠE

Azil u Srbiji – informacije za decu bez pratnje

13 septembra, 2020

Publikacija ima za cilj da upozna decu izbeglice i migrante bez pratnje sa azilnom procedurom u Srbiji na način koji im je jezički i vizualno razumljiv, te prilagođen njihovom uzrastu.

PROČITAJTE VIŠE

Vodič za zaštitu radnih prava u kontekstu pandemije Covid-19

8 juna, 2020

Publikacija je nastala kao odgovor na prijave o povećanom kršenju radnih prava tokom pandemije Covid-19 i pomaže da aktivno učestvujete u zaštiti svojih radnih prava.

PROČITAJTE VIŠE

Dobre prakse u pružanju starateljske zaštite deci izbeglicama u Srbiji

1 juna, 2020

Publikacija predstavlja dobre prakse razvijene u okviru projekta ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” kroz iskustva i svedočenja staratelja i njihovih štićenika.

PROČITAJTE VIŠE

Praktikum za polaganje ispita za licencu

15 jula, 2018

Praktikum za polaganje ispita za licencu namenjen je stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti koji treba da polažu pripravnički ispit. Uvođenjem sistema licenciranja stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, od stručnih radnika se zahteva da nakon godinu dana pripravničog staža polože ispit koji se odnosi na domaće i međunarodno zakonodavstvo koje reguliše ...

PROČITAJTE VIŠE

Priručnik za rad staratelja sa decom izbeglicama i migrantima bez pratnje

18 januara, 2018

Konvencija o pravima deteta jasno propisuje obavezu države da uspostavi sistem starateljstva i podrške starateljima, kao i pravnog zastupanja dece, kada je potrebno. Iako praksa starateljstva predstavlja ključni garant najboljeg interesa deteta koje je lišeno roditeljskog staranja, različiti dokumenti ukazuju na različitosti u primeni koncepta starateljstva, kao i na slabosti ...

PROČITAJTE VIŠE

Od LGBT života do politike

5 novembra, 2017

Publikacija sadrži smernice namenjene institucijama Republike Srbije, nastale sa ciljem da pomognu efikasniji nacionalni odgovor na pitanje integracije i poboljšanja kvaliteta života LGBTI građana i građanki. Smernice proizlaze iz analiza domaćih i međunarodnih izvora podataka, kao i analize nadležnosti relevantnih ministarstava posmatranih iz perspektive potreba, odnosno problema sa kojima su ...

PROČITAJTE VIŠE

Smernice za identifikaciju dece bez pratnje u Republici Rrbiji

25 septembra, 2017

Konvencija UN o pravima deteta, koja se u Srbiji, u skladu sa Ustavom, kao međunarodni ugovor neposredno primenjuje, propisuje da države potpisnice Konvencije poštuju i obezbeđuju prava sadržana u Konvenciji svakom detetu pod njihovom jurisdikcijom, bez ikakve diskriminacije i bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili ...

PROČITAJTE VIŠE

Smernice za rezidencijalnu zaštitu dece bez pratnje i razdvojene dece u kontekstu migracija

18 septembra, 2017

Različiti izvori ukazuju na značajne probleme prilikom organizacije alternativnog staranja o deci u vanrednim situacijama ili nakon vanrednih situacija. Usluge se često pruža nedovoljno iskusno i nekvalifikovano osoblje, briga zasnovana na porodičnom okruženju nije dostupna, a sistem rezidencijalnog smeštaja je manjeg kvaliteta nego za drugu decu. Takva situacija može se ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje dečje zaštite kroz iznalaženje rešenja u okviru postojećeg fiskalnog prostora

30 avgusta, 2017

Svako dete ima pravo da živi u svojoj porodici, da raste u zajednici u kojoj ima izgrađenu socijalnu mrežu i odnose vezanosti. Ukoliko su u porodici detetova prava ugrožena ili je ostalo bez porodice, država je dužna da ga zaštiti. Dugo se verovalo da je institucionalna zaštita najbolji način staranja ...

PROČITAJTE VIŠE

Međugeneracijskae smernice za vođenje slučaja i zaštitu dece

15 jula, 2017

Ove smernice razvila je Radna grupa za zaštitu dece (CPWG), kako bi pružila jasne smernice za vođenje slučaja u dečjoj zaštiti. Njihov cilj je da osiguraju zajedničko razumevanje i precizna uputstva o tome kako se obavlja vođenje slučaja, pri čemu dece stavljaju u centar intervencije. IDEAS je uz podršku Terre des ...

PROČITAJTE VIŠE

Odgovorno poslovanje u Srbiji – diverzitet u zapošljavanju i radu

15 novembra, 2016

Pilot projekat pod nazivom “Razvoj odgovornog poslovanja u Srbiji – Diverzitet u radu i zapošljavanju“ nastao je sa namerom da se pruži opšti uvid u proces razvoja i domete odgovornog poslovanja u Srbiji iz perspektive kapaciteta kompanija da upravljaju položajem tradicionalno ugroženih grupa odnosno grupa koje imaju otežan pristup tržištu ...

PROČITAJTE VIŠE

Minimalni standardi za zaštitu dece u humanitarnim aktivnostima

11 novembra, 2016

U današnjim okolnostima humanitarnih situacija u svetu deca verovatno čine polovinu ili više od polovine stanovništva pogođenog sukobima i katastrofama. Mnogobrojni rizici sa kojima se suočavaju ti dečaci i devojčice imaju razorne posledice po njihovu dobrobit, fizičku bezbednost i budućnost. Neka deca ginu ili bivaju povređena. Druga su odvojena od ...

PROČITAJTE VIŠE

Smernice za efikasniju zaštitu prava osoba sa invaliditeom korisnika rezidencijalnog smeštaja

20 maja, 2016

Prava osoba sa invaliditetom su uređena međunarodnim ugovorima univerzalnog karaktera i dokumentima čiji su predmet specifična prava osoba sa invaliditetom, potom Ustavom Republike Srbije, zakonima i drugim propisima koji bliže uređuju ostvarivanje prava u svim sistemima zaštite u okviru našeg pravnog sistema. Tako se odredbe vezane za prava osoba sa ...

PROČITAJTE VIŠE

Standardne operativne procedure – zaštita dece izbeglica i migranata

26 aprila, 2016

Svrha Standardnih operativnih procedura (SOP) je da se uspostavi zajedničko razumevanje svih aktera uključenih u zaštitu dece o rizicima kojima su deca izložena u okolnostima vanrednih situacija i osigura da u svakoj situaciji kada im je potrebna, deca dobiju adekvatnu podršku.

PROČITAJTE VIŠE

Deinstitucionalizacija ustanova za decu i mlade

29 marta, 2015

Srbija je u proteklih 10 godina učinila značajne napore na unapređenju prava dece koja su korisnici sistema socijalne zaštite. Ipak, trenutni pravac razvoja sistema socijalne zaštite i način njegovog finansiranja nije u potpunosti usklađen sa UN Smernicama za alternativno staranje o deci i ne pruža adekvatnu podršku deci koja su ...

PROČITAJTE VIŠE