Ova analiza predstavlja pregled međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira i standarda koji regulišu postupanje državnih organa i pružalaca usluga u radu sa decom izbeglicama i migrantima bez pratnje. Analiza ima za cilj da starateljima, službenicima zaposlenim u sistemu dečje zaštite i drugim akterima uključenim u zaštitu dece izbeglica i migranata olakša pristup relevantnim standardima postupanja i na taj način doprinese kvalitetu pruženih usluga i poštovanju prava dece. Analiza je strukturisana u odnosu na ključne faze zaštite, počevši od prvog kontakta sa detetom do pronalaženja i implementacije trajnog rešenja.

 

Pregled međunarodnog pravnog okvira zasnovan je pre svega na Konvenciji o pravima deteta i pratećim opštim komentarima, Konvenciji o statusu izbeglica i drugim međunarodnim pravnim aktima i smernicama koje proizilaze iz međunarodnog prava. Kao država potpisnica obe Konvencije, a saglasno članu 16 Ustava Republike Srbije, ovi međunarodni instrumenti integralni su deo pravnog poretka Srbije. Dodatno, članom 18 Ustava se jemče i neposredno primenjuju ljudska i manjinska prava zajemčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima. Istim članom se predviđa da se odredbe o ljudskim i manjinskim pravima tumače u korist unapređenja vrednosti demokratskog društva, saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje. Tako se na veoma jasan način uspostavlja obaveza Republike Srbije i državnih sistema da primenjuju ove standarde.

 

Pregled nacionalnog pravnog okvira odnosi se na analizu zakona i podzakonskih akata koji regulišu date oblasti postupanja, a cilj je da se jasno predstave nadležnosti i uloge različitih sistema i doprinese boljoj saradnji između njih.

 

Prilikom razvoja smernica za postupanje međunarodni i nacionalni pravni okvir sagledani su zajedno, pri čemu je u slučaju odsustva standarda na nacionalnom nivou ili neusklađenosti nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira, primat dat standardima sadržanim u međunarodnom pravnom okviru. U tom smislu, smernice predstavljaju operacionalizaciju nacionalnog pravnog okvira u odnosu na postupanje sa decom izbeglicama i migrantima, a u skladu sa međunarodnim standardima.

 

Analiza je razvijena u okviru projekta „Jačanje sistema dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji“, koji realizuje IDEAS u partnerstvu sa UNHCR-om, a uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru projekta Regionalna podrška upravljanju migracijama u skladu sa standardima zaštite na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji finansira Evropska unija.

 

Publikaciju možete preuzeti ovde.