Socijalna sigurnost i inkluzija

Program Socijalna sigurnost i inkluzija ima za cilj stvaranje uslova u kojima bi svi građani i građanke imali jednake prilike za razvoj i participaciju u društvu. Ovaj IDEAS-ov program je pre svega usmeren na pilotiranje i razvoj usluga socijalne zaštite i programa podrške sa ciljem unapređenja položaja ranjivih grupa građana, koja su češće izložena diskriminaciji kao što deca i odrasli sa invaliditetom, osobe sa intelektualnim poteškoćama, stariji, pripadnici i pripadnice LGBT+ zajednice.

U okviru ovog programa pilotirana je i razvijena usluga Porodični mostovi, namenjena porodicama dece i odraslih sa invaliditetom koje su u riziku od institucionalizacije i prilikom deinstitucionalizacije. Uslugu je koristilo više od 150 porodica u više od 10 gradova širom Srbije.

Mi smo snaga – evo ruka

decembar 26, 2022

Udruženje Evo ruka se od osnivanja bavi aktivnostima koje nedostaju zajednici. Jedan od najvećih izazova je bio kako organizovati dnevni boravak za decu sa invaliditetom u vreme školskih raspusta, kako bi njihovi roditelji mogli da rade i završavaju dnevne obaveze.

PROČITAJTE VIŠE

Plava ptica – lek ka boljem društvu

decembar 26, 2022

“Udruženje se postepeno razvijalo. Najpre smo imali dnevni boravak za osobe sa smetnjama u razvoju, odnosno sa intelektualnim poteškoćama i višestrukim smetnjama, a sada se to razvilo u onako već neku ozbiljniju firmicu. Sada radimo i sa starijim osobama, te pružamo uslugu pomoć i nega u kući i imamo oko ...

PROČITAJTE VIŠE

Otvoreno srce – za decu sa intelektualnim poteškoćama

decembar 25, 2022

Imati otvoreno srce je fraza koju često koristimo. Međutim, pravu definiciju ovih reči dali su nam članovi i članice vršačkog udruženja Otvoreno srce sveta koje se bavi pružanjem pomoći deci i odraslima sa intelektualnim poteškoćama i smetnjama u razvoju. Udruženje je počelo sa radom daleke 1979. godine, a osnovali su ...

PROČITAJTE VIŠE

Caritas – kuća dobrih ljudi

decembar 24, 2022

Kako izgleda kada jedna organizacija sasluša potrebe osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa, uspostavi neophodne usluge socijalne zaštite, radi na osnaživanju ljudi da se uključe na tržište rada, a zatim i otvori socijalna preduzeća koja zapošljavaju njihove korisnike? Odgovor na ovako kompleksno pitanje staje u jednoj reči – Caritas.

PROČITAJTE VIŠE

Osmeh Vlasotince – košnica humanosti i solidarnosti

decembar 21, 2022

Udruženje građana Osmeh se već više od 10 godina bavi pružanjem usluga socijalne zaštite osobama sa invaliditetom različite životne dobi i u proseku godišnje zapošljava više od 100 ljudi.

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji

oktobar 19, 2022

Centar za istraživanje i razvoj drušrva IDEAS, u saradnji sa Švajcarskom Vladom, započeo je sa realizacijom projekta ”Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji” čiji je cilj poboljšanje inkluzije tražilaca azila i integracije ljudi kojima je već odobren azil kroz jačanje njihovog učešća u zajednici, ali i učešća same zajednice.

PROČITAJTE VIŠE

THE EQUALIZER – SRBIJA: Edukativno–sportski program za decu iz socijalno ugroženih i marginalizovanih zajednica

jun 23, 2021

”The Equalizer Srbija” predstavlja edukativno – sportski projekat čiji su osnovni ciljevi kreiranje pozitivnog okruženja za učenike osnovnih škola, kao i pružanje podrške deci koja dolaze iz socijalno ugroženih i marginalizovanih zajednica.

PROČITAJTE VIŠE

Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji

jul 8, 2020

Kroz projekat ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” obezbeđena je podrška sistemu socijalne zaštite kako bi pružio zaštitu deci izbeglicama i migrantima i razvijen model starateljske zaštite zasnovan na saradnji države i civilnog sektora.

PROČITAJTE VIŠE

Analiza rada centra za socijalni rad u Crnoj Gori

septembar 26, 2019

Crna Gora je u poslednjih deset godina sprovela sveobuhvatnu reformu sistema socijalne i dječije zaštite koja je rezultirala usklađivanjem zakonskog i strateškog okvira sa međunarodnim dokumentima i standardima, osnivanjem Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, sprovođenjem sveobuhvatne reforme Centara za socijalni rad, te intenziviranjem procesa deinstitucionalizacije i decentralizacije. Sve ovo ...

PROČITAJTE VIŠE

Grad prijatelj starijih – izrada plana za unapređenje uslova za život starijih građana i građanki u Beogradu

jul 3, 2019

Svetska populacija ubrzano stari, što je karakteristično i za Srbiju, te je procena da će do 2040. godine stariji u Srbiji činiti oko 25% stanovništva. U Beogradu indeks starenja je visok, te je što pre neophodno preduzeti mere kako bi se uspostavili održivi mehanizmi brige o starijima. U skladu sa ...

PROČITAJTE VIŠE

Grad prijatelj starijih – istraživanje

februar 11, 2018

Prema sadašnjim projekcijama, do 2050. će u svetu, izuzev u Africi, jedna četvrtina stanovništva imati više od 60 godina. Takođe, predikcija je da će do 2030. čak 60% ukupnog svetskog stanovništva živeti u gradovima. S obzirom na starenje svetske populacije i povećanog stepena urbanizacije, Svetska zdravstvena organizacija je razvila koncept ...

PROČITAJTE VIŠE

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori

septembar 5, 2016

Sprovedeni reformski proces sistema socijalne i dečije zaštite u Crnoj Gori, prethodnih godina bio je usmeren na usvajanje UN i EU standarda u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava, s posebnim akcentom na zaštitu najugroženije dece i porodica kroz unapređenje njihovog pristupa sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se pružaju u ...

PROČITAJTE VIŠE

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite

decembar 5, 2015

Jedan od glavnih razloga smeštanja osoba sa invaliditetom u ustanove za domski smeštaj jeste nemogućnost porodica da nastave brigu o osobi sa invaliditetom. S obzirom da samo 10% porodica održava kontakt telefonom sa svojim članovima koji borave u ustanovama, osobe sa invaliditetom najčešće žive u potpunoj izolaciji. Iz tog razloga ...

PROČITAJTE VIŠE

Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu

oktobar 19, 2015

Iako grad Beograd, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ulažu značajne resurse za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI), ne raspolaže se pouzdanim podacima o njihovim potrebama za podrškom, uslugama i pristupačnošću zajednice, a mehanizam za evaluaciju ulaganja nije razvijen. S tim u vezi, sistem socijalne ...

PROČITAJTE VIŠE

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu

septembar 3, 2015

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika

jul 27, 2015

Stručni radnici su najveći resurs u socijalnoj zaštiti, a istraživanja ukazuju da je kod više od 50% prisutan povišen nivo sagorenosti. Sagorenost ima negativne posledice po funkcionisanje stručnih radnika, te samim tim utiče i na rad sa korisnicima centara, kao najugroženijim grupama građana. Korisnicima je time ugroženo i otežano ostvarivanje ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje primene UN smernica za alternativno staranje o deci u Srbiji

maj 20, 2015

Iako se primećuju pozitivne tendencije kada je u pitanju zaštita dece lišene roditeljskog staranja ili dece u riziku, sistem socijalne zaštite Srbije suočava se sa mnogim poteškoćama. Iako se broj dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama za stanovanje smanjio, udeo dece sa smetnjama u razvoju koja se smeštaju u ustanove ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje prava žena sa invaliditetom na roditeljstvo – od života do politike

april 27, 2015

Žene sa invaliditetom suočavaju se sa višestrukim barijerama kada žele da osnuju porodicu: od onih koje se odnose na njihov položaj u društvu, do predrasuda prema majkama sa invaliditetom. Specijalizovani servisi podrške za roditelje sa invaliditetom su ili nedovoljno razvijeni ili ne postoje. Trenutno ne postoji prilagođena usluga personalne asistencije ...

PROČITAJTE VIŠE

Podrška porodici za brigu o članu sa invaliditetom – život u zajednici

oktobar 7, 2014

Porodica osoba sa invaliditetom izložena je povećanom riziku za javljanje disfunkcionalnih obrazaca funkcionisanja koji vode iscrpljivanju članova porodica, ali isto tako i ograničavanja samostalnosti osoba sa invaliditetom, odnosno nedovoljno stimulativnom okruženju za razvoj deteta sa smetnjama u razvoju. Posebne poteškoće u prilagođavanju funkcionisanja i uspostavljanja podrške u zajednici mogu imati ...

PROČITAJTE VIŠE

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja

septembar 27, 2014

Iako sagorenost među stručnim radnicima ima značajan negativan uticaj na kvalitet usluga koje pružaju centri za socijalni rad, ovom problemu se još uvek ne poklanja dovoljno pažnje. Kroz ovaj projekat ostvariće se dublji uvid u faktore koji dovode do profesionalne sagorenosti stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad i ...

PROČITAJTE VIŠE