Žene sa invaliditetom suočavaju se sa višestrukim barijerama kada žele da osnuju porodicu: od onih koje se odnose na njihov položaj u društvu, do predrasuda prema majkama sa invaliditetom. Specijalizovani servisi podrške za roditelje sa invaliditetom su ili nedovoljno razvijeni ili ne postoje. Trenutno ne postoji prilagođena usluga personalne asistencije za podršku i majci i detetu, niti se roditeljstvo prepoznaje kao kriterijum koji je važan za korišćenje ove usluge.

Cilj projekta jeste da se otklone barijere sa kojima se žene sa invaliditetom susreću, kako bi im se pravo na porodicu učinilo dostupnijim. Najčešće barijere sa kojima se žene sa invaliditetom suočavaju su izostanak servisa podrške za samostalni život (npr. personalnog asistenta), nedovoljna prilagođenost tržišta rada za osobe sa invaliditetom i ekonomska nesigurnost, zatim brojne predrasude u društvu, nedovoljna informisanost o temama seksualnosti, reproduktivnog zdravlja i uticaja trudnoće na invaliditet tokom odrastanja, pa i barijere u zdravstvenom sistemu. Zbog izazova sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom kada žele da postanu ili su već majke, ovim projektom se doprinosi razvijanju inovativne usluge podrške za žene sa invaliditetom. Najpre, to obuhvata sprovođenje mini istraživanja (fokus grupe, intervjui i upitnici) sa majkama sa invaliditetom kroz koje će se sagledati koja im je podrška potrebna i šta usluga treba da sadrži. U okviru projekta, razviće se kriterijumi za procenu potreba, procedure za dobijanje podrške, kriterijumi koje osoba koja pruža podršku treba da ispunjava i sva druga neophodna dokumenta. Ovim projektom postaviće se i osnov za uvođenje inovativne usluge podrške za majke sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite.

Projekat su realizovale organizacije IDEAS i Iz kruga, uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Pogledajte našu publikaciju: Pravo žena sa invaliditetom na roditeljstvo i porodicu