Iako sagorenost među stručnim radnicima ima značajan negativan uticaj na kvalitet usluga koje pružaju centri za socijalni rad, ovom problemu se još uvek ne poklanja dovoljno pažnje.

Kroz ovaj projekat ostvariće se dublji uvid u faktore koji dovode do profesionalne sagorenosti stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad i kreiraće se smernice za smanjenje sagorenosti koje mogu koristiti kako centri za socijalni rad, tako i lokalne samouprave i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U okviru ovog projekta sagorenost će biti sagledana i iz perspektive organizacione kulture i klime, odnosno organizacije rada, tako da će smernice imati implikacije i za izmene i dopune Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rad centara za socijalni rad. Smanjenjem sagorenosti značajno bi se unapredila dobrobit samih stručnih radnika, ali bi se isto tako povećala i efikasnost radne snage i kvaliteta usluga koje centri za socijalni rad pružaju korisnicima.

U kreiranju preporuka, kroz participativno istraživanje, kroz 20 radionica učestvovaće 112 voditelja slučaja i 26 supervizora koji su zaposleni u Gradskom centru za socijalni rad.

Pogledajte našu publikaciju: Sagorenost na poslu za zaposlene u pomagačkim profesijama – Šta je sagorenost i kako je prepoznati?