Stručni radnici su najveći resurs u socijalnoj zaštiti, a istraživanja ukazuju da je kod više od 50% prisutan povišen nivo sagorenosti. Sagorenost ima negativne posledice po funkcionisanje stručnih radnika, te samim tim utiče i na rad sa korisnicima centara, kao najugroženijim grupama građana. Korisnicima je time ugroženo i otežano ostvarivanje osnovnih prava iz oblasti socijalne zaštite. Iako sagorenost negativno utiče na zaposlene i korisnike i ograničava efektivnost socijalne zaštite, trenutno ne postoji sistemski odgovor na ovaj problem.

 

Cilj projekta je da, kroz kreiranje predloga za smanjenje sagorenosti stručnih radnika koji su zaposleni u centrima za socijalni rad, utiče na povećanje poštovanja prava najugroženijih grupa građana, korisnika centara za socijalni rad.

 

IDEAS, kao organizacija koja se bavi zaštitom i unapređenjem kvaliteta života najugroženijih kategorija stanovništva, dobila je podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kako bi se putem primene participitavne metodologije kreirali predlozi za promenu zakonodavnog okvira, a u cilju ublažavanja organizacionih faktora koji utiču na sagorenost. Osnovni tim će činiti stručni radnici iz različitih delova Srbije: Beograda, Sremske Mitrovice, Kragujevca i Pirota, koji će biti direktno uključeni u rad na projektu, a stručni radnici iz ostalih opština i gradova će biti uključeni kroz radne grupe koje će funkcionisati putem interneta.

 

Teme koje će u okviru projekta biti obrađene su: predlog metodologije za određivanje obima posla u službi za stare, predlog metodologije za određivanje obima posla u službi za decu i mlade, smanjenje obima administrativnog rada tako da oduzima 20% vremena i unapređenje organizacione socijalizacije. Izveštaj će biti prosleđen svim centrima za socijalni rad kako bi svi stručni radnici mogli da daju povratne smernice, a biće dostupan svima putem web sajta. Ovakvo istraživanje će znatno doprineti daljem razvoju organizacije rada centara za socijalni rad, te samim tim poboljšati pružanje usluga korisnicima.

 

Projekat je realizovao IDEAS u saradnji sa Centrom za socijalni rad u Pirotu, a uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.