Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o obavljanju pripravničkog staža, odnosno polaganja ispita za licencu još nisu utvrđeni. Ova činjenica ugrožava celokupan sistem licenciranja stručnih radnika i saradnika.

 

Cilj projekta je da se unapredi pripravnički program i standardizuje ispit za polaganje za licencu. Drugim rečima, cilj projekta je stvaranje uslova za obavljanje pripravničkog staža i standardizacija ispita za licencu kroz izradu Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti, izradu programa i načina polaganja ispita, kao i izradu Priručnika za polaganje ispita za licencu.

 

Kao očekivani ishod posle donošenja Pravilnika je bolja usluga za krajnje korisnike, kao i unapređen proces organizacione socijalizacije i proces usvajanja znanja tokom pripravničkog staža. Rezultat će biti da stručni radnici nakon završenog pripravničkog staža imaju bolje kompetencije za dalji rad u oblasti socijalne zaštite. Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti treba da bude usvojen 2016. godine, a ostvarivanje ovog cilja zahteva konsultacije i konsenzus svih aktera, počev od nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komore socijalne zaštite, profesionalnih asocijacija i udruženja, kao i samih stručnih radnika.

 

Projekat realizuje IDEAS uz finansijsku podršku CRS-a (Catholic Relife Services).

 

Pogledajte našu publikaciju: Praktikum za polaganje ispita za licencu