Uprkos značajnoj podršci koju izbeglice i tražioci azila koje borave u Srbiji dobijaju, jedan od najvećih izazova sa kojima se ovi ljudi i dalje suočavaju jeste nedostatak perspektive za integraciju u srpsko društvo, zbog čega neretko napuštaju Srbiju. Prema podacima UNHCR-a, u proseku 14 izbeglica godišnje dobije azil u Republici Srbiji, što je izuzetno mali broj ako ga uporedimo sa brojem izbeglica koji prolaze kroz našu zemlju. Naime, od početka aprila 2008. godine do kraja oktobra 2021. godine samo je 198 ljudi dobilo azil, a od tog broja se sa sigurnošću može reći da je njih oko 25%, uprkos dobijenom azilu, ipak napustilo Srbiju.

 

Nivo podrške koji su do sada izbeglice i tražioci azila imali u Srbiji nije doprineo istinskoj integraciji, čak i kada su u pitanju osnovne potrebe i usluge. Izbeglice i tražioci azila uglavnom nisu uspeli da se afirmišu kao samostalne osobe koje bi mogle da npr. izvade sebi ličnu kartu, otvaraju bankovne račune, upisuju decu u škole, nostrifikuju diplome, registruju svoje preduzetništvo, pristupe tržištu rada i profesionalno napreduju. Oni i dalje u velikoj meri zavise od podrške međunarodnih institucija i organizacija civilnog društva.

 

Centar za istraživanje i razvoj drušrva IDEAS, u saradnji sa Švajcarskom Vladom, započeo je sa realizacijom projekta ”Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji” čiji je cilj poboljšanje inkluzije tražilaca azila i integracije ljudi kojima je već odobren azil kroz jačanje njihovog učešća u zajednici, ali i učešća same zajednice.

 

Projektne aktivnosti sistematizovane su u tri stuba koja obuhvataju usluge pružanja direktne podrške inkluziji i integraciji, osnaživanje izbeglica da učestvuju u donošenju odluka i jačanje mreže podrške u zajednici, kao i borbu protiv ksenofobije.

 

Jedna od najvećih prepreka za efektivnu inkluziju i integraciju izbeglica, posebno za one najranjivije, jeste izostanak praćenja i upravljanja pojedinačnim slučajevima od momenta kada podnesu zahtev za azil do pune integracije u srpsko društvo. Zbog poteškoća u pristupu uslugama i pravima, izbeglice često odustaju od postupka azila i odlučuju da napuste Srbiju. U saradnji sa Švajcarskom Vladom, IDEAS razvija metodologiju upravljanja slučajevima za podršku tokom inkluzije i integracije, koja se kasnije može preneti i na državne institucije u čijem je mandatu pružanje podrške ovoj društvenoj grupi.

 

Kako bi se formirali kvalitetni i trajni odnosi između lokalne zajednice i njenih novih članova, uspostavlja se Program prijatelja izbeglica (Refugee Buddy) koji je osmišljen da kroz volonterski pristup, ojača socijalnu koheziju na lokalnom nivou. Prijatelji izbeglica su članovi srpskog društva koji su motivisani da pruže neformalnu podršku izbeglicama u zajednici kroz druženje, razgovor, pomoć prilikom zapošljavanja, upoznavanja izbeglica sa društvenim aktivnostima i lokalnim društvenim mrežama i slično.

 

S ciljem osnaživanja izbeglica da učestvuju u procesima donošenja odluka i jačanja njihovih mreža za podršku, osnovan je Savet izbeglica kojim upravljaju same izbeglice uz pomoć predstavnika IDEAS-a. Kroz ovo telo omogućava se aktivno učešće izbeglica i tražilaca azila u formulisanju i prioritetizaciji problema sa kojima se susreću, uzimaju se u obzir njihova mišljenja i stavovi, razvijaju veštine individualnog i grupnog samozastupanja i jačaju neformalne mreže unutar svojih zajednica.

 

S obzirom da su mediji kanal komunikacije kojem građani najviše veruju, u cilju suzbijanja ksenofobije i diskriminacije prema izbeglicama, fokus aktivnosti biće usmeren upravo ka medijima. Priručnik za etičko izveštavanje o izbeglicama i tražiocima azila biće pomoć novinarima u praktičnom radu, kako da se tačno informišu o položaju izbeglica i tražioca azila u našem društvu, tako i o etičkim standardima izveštavanja o ovoj društvenoj grupi. Takođe, kroz kampanju u kojoj će pored novinara učestvovati i druge javne ličnosti, radiće se na širenju pozitivne slike o izbeglicama i tražiocima azila u široj zajednici. Aktivnosti koje za cilj imaju suzbijanje ksenofobije i diskriminacije se realizuju uz pomoć Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nezavisne i samostalne institucije koja se bavi suzbijanjem diskriminacije.

 

Projekat ”Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji” realizuje Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u saradnji sa Vladom Švajcarske.