Porodica osoba sa invaliditetom izložena je povećanom riziku za javljanje disfunkcionalnih obrazaca funkcionisanja koji vode iscrpljivanju članova porodica, ali isto tako i ograničavanja samostalnosti osoba sa invaliditetom, odnosno nedovoljno stimulativnom okruženju za razvoj deteta sa smetnjama u razvoju. Posebne poteškoće u prilagođavanju funkcionisanja i uspostavljanja podrške u zajednici mogu imati porodice u koje se, u procesu deinstitucionalizacije, vraćaju sada već odrasla deca. Roditelji su izloženi novim izazovima, a podrška ili ne postoji ili nije adekvatna.

 

U tom kontekstu projekat je imao za cilj da razvije program podrške ovim porodicama kako bi se unapredile njihove kompetencije da zadovolje potrebe svojih ukućana sa invaliditetom. Program je fokusiran na situacije kada se osobe sa invaliditetom u procesu deinstitualizacije vraćaju u roditeljsku porodicu, kao i na situacije kada se donosi odluka o eventualnom smeštaju osobe u instituciju, te vodi aktiviranju resursa porodice i prevenciji institucionalizacije. Takođe, projekat za cilj ima uspostavljanje funkcionalnijih obrazaca ponašanja u manjem broju porodica na kojima bi se pilotirao program, kako bi se omogućio ostanak osobe sa invaliditetom u porodici. U okviru projekta razvijen je program obuke, a realizovana je i šestodnevna obuka sa 10 stručnih radnika zaposlenih u institucijama socijalne zaštite na nivou Beograda.

 

Sve projektne aktivnosti IDEAS je realizovao u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom, uz finansijsku podršku Grada Beograda.