Iako se primećuju pozitivne tendencije kada je u pitanju zaštita dece lišene roditeljskog staranja ili dece u riziku, sistem socijalne zaštite Srbije suočava se sa mnogim poteškoćama. Iako se broj dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama za stanovanje smanjio, udeo dece sa smetnjama u razvoju koja se smeštaju u ustanove raste, kao i broj dece na alternativnom staranju. Nedovoljan pomak ostvaren je i na planu razvoja podrške porodici i deci u zajednici.

 

Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju broja dece sa smetnjama u razvoju koja su smeštena u ustanove socijalne zaštite, posebno ustanove velikih kapaciteta, te doprinese prelasku dece u porodični smeštaj. U okviru projekta razvijen je predlog organizacije i rada centara za podršku deci i porodicama, kreiran je pravilnik za pružanje usluga intenzivne podrške porodice kao i predlog potrebnih izmena zakonodavnog okvira. Osim aktivnosti koje za cilj imaju izmenu zakonodavnog okvira, u okviru projekta izrađena su i tri detaljna plana transformacije ustanova za smeštaj dece i omladine, kojima bi se ove ustanove transformisale u centre za decu i porodicu, što podrazumeva uvođenje radne jedinice za pružanje usluga intenzivne podrške i razvoj smeštaja kroz male domske zajednice.

 

U okviru projekta kreirane su i smernice za unapređenje rada centara za socijalni rad prilikom rada sa porodicama u kojima postoji visok rizik od izdvajanja dece, odnosno u kojima je potrebno da se deca izdvoje iz porodice. Kako bi se osiguralo da je porodicama dece sa smetnjama u razvoju, osim usluga intenzivne podrške porodici, dostupna i finansijska podrška, u okviru projekta izrađen je instrument za procenu funkcionalne efikasnosti dece i predlog revizije naknade za pomoć i negu drugog lica.

 

Projekat je realizovao IDEAS uz finansijsku podršku UNICEF-a, a u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

 

Pogledajte naše publikacije: Pravilnik o uslugama intenzivne podrške porodici

                                             Unapređenje troškovne efikasnosti