Crna Gora je u poslednjih deset godina sprovela sveobuhvatnu reformu sistema socijalne i dječije zaštite koja je rezultirala usklađivanjem zakonskog i strateškog okvira sa međunarodnim dokumentima i standardima, osnivanjem Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, sprovođenjem sveobuhvatne reforme Centara za socijalni rad, te intenziviranjem procesa deinstitucionalizacije i decentralizacije. Sve ovo je dovelo do značajnog smanjenja broja korisnika rezidencijalnog smeštaja i širenja broja usluga koje se pružaju na nivou porodice i zajednice. Jedan od najznačajnijih rezultata reforme sistema socijalne i dječije zaštite jeste reforma Centara za socijalni rad.

 

Analiza je nastala kao rezultat potrebe Crne Gore da izmeri progres koji je ostvaren u oblasti unapređenje direktnog rada sa korisnicima sistema socijalne i dječije zaštite, koji se meri kroz uticaj niza reformskih inicijativa od značaja za rad Centra. Osnovna svrha istraživanja je da pruži podršku unapređenju organizacije i kvaliteta rada centara za socijalni rad i unapređenju kvaliteta usluga za decu i porodice kroz: analizu primene zakonodavnog okvira na nivou centara za socijalni rad, analizu barijera sa kojima se centri za socijalni rad susreću prilikom pružanja usluga korisnicima i izradu preporuka za unapređenje organizacije, rada i učinka centara.

 

U istraživanju će biti primenjena i kvantitativna i kvalitativna metodologija, uključujući analizu literature, kvalitativno istraživanje sa donosiocima odluka, kvalitativno istraživanje sa zaposlenima u CRS, kvalitativno istraživanje sa decom i porodicama, kvantitativno istraživanje sa zaposlenima u centrima za socijalni rad i analizu sekundarnih podataka SWIS.

Projekat realizuje IDEAS u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dečju zaštitu, na zahtev Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, uz stručnu i finansijsku podršku predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Pogledajte naše istraživanje: Analiza rada centra za socijalni rad u Crnoj Gori