Konvencija UN o pravima deteta, koja se u Srbiji, u skladu sa Ustavom, kao međunarodni ugovor neposredno primenjuje, propisuje da države potpisnice Konvencije poštuju i obezbeđuju prava sadržana u Konvenciji svakom detetu pod njihovom jurisdikcijom, bez ikakve diskriminacije i bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo ubeđenje, nacionalno, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, invaliditet ili drugi status deteta ili njegovog roditelja ili zakonitog staratelja. U odnosu na zaštitu dece bez pratnje i razdvojene dece, država treba da osigura da se prilikom ulaska dece izbeglica/migranata u zemlju kao jedan od prioriteta uspostavi efikasan sistem identifikacije i registracije dece bez pratnje i razdvojene dece i da nijedno dete ne bude pritvoreno samo zato što je na ilegalan način ušlo u zemlju.

Ipak, iako su deca u migracijama, posebno kada je reč o izbeglištvu, izložena dodatnim rizicima za dobrobit, efikasan sistem dečje zaštite najčešće izostaje. Kako bi se unapredila zaštita dece izbeglica/migranata u Republici Srbiji, potrebno je uspostaviti integrisan sistem dečje zaštite i analizirati sve situacije u kojima sva deca, bez obzira na pravni status, mogu da se nađu tokom izbeglištva/migracija i ulogu svih sistema uključenih u odgovor, kao i njihovu međusobnu saradnju. Odgovor u svim fazama migracije mora da bude zasnovan na dečjim pravima. Svi sistemi uključeni u odgovor na migracije moraju da poštuju prava deteta i omoguće svakom deteta da ostvari svoja prava bez diskriminacije, uzimajući u obzir najbolji interes deteta, pravo na život i razvoj i poštujući mišljenje deteta.

Ove smernice odnose se na fazu reagovanja sistema u trenutku prelaska granice, odnosno identifikacije i daljeg upućivanja dece izbeglica/migranta, sa fokusom na decu bez pratnje i razdvojenu decu u regularnim situacijama.

Publikaciju možete preuzeti ovde.