Od početka velike migrantske krize koja je krajem 2015. godine, kao tranzitnu zemlju, zahvatila i Srbiju, balkanskom rutom prošlo je gotovo milion izbeglica i migranata, među kojima je i veliki broj dece bez pratnje roditelja ili staratelja. U skladu sa Konvencijom o pravima deteta, država je dužna da obezbedi zaštitu deci bez pratnje. Pored osnovnog izazova kako decu zaštititi od zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije, potrebno im je omogućiti i pristup pravima u kontekstu tranzita i mešovitih migracija. Jedno od prava deteta je i pravo na azil, odnosno pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđen zakonom.

 

Treba imati u vidu činjenicu da nije obavezno da dete izrazi nameru da traži azil, niti da uđe u azilni postupak da bi dobilo zaštitu u Srbiji, jer se u okviru sistema zaštite sa detetom postupa podjednako kao i da je tražilo azil – dodeljuje mu se staratelj i određuje mesto smeštaja. Međutim, međunarodni dokumenti preporučuju da se dete ne podstiče da traži azil, osim ukoliko je njegova namera zaista da ostane u zemlji na čijoj se teritoriji nalazi. Usled nemogućnosti da se na drugi način uredi boravak na teritoriji, ponekad je jedini način da se boravak legalizuje ulazak u postupak azila. U periodu od 2018-2019. godine, 2229 dece bez pratnje koristilo je usluge starateljstva koje je pružao IDEAS uz podršku UNHCR-a. U tom periodu, staratelji su pokrenuli 17 procesa donošenja odluka o najboljem interesu dece u postupku azila. Do kraja prošle godine četvoro dece bez pratnje dobilo je azil, a još 15 ih je u postupku, što je značajan uspeh obzirom da pre implementacije projekta ni jedno dete u Srbiji nije dobilo azil.

 

Većina dece bez pratnje koja boravi na teritoriji Republike Srbije nije u dovoljnoj meri upoznata sa azilnom procedurom – šta znači izraziti nameru da se traži azil, kako izgleda postupak registracije, kako se pokreće postupak za azil i dr. Publikacija na jednostavan, slikovit, ali detaljan način ”vodi” dete, korak po korak, kroz azilni postupak, dajući mu odgovore na najčešća pitanja koja se u praksi postavljaju: ko ima pravo na azil i koja prava imaju kao tražioci azila, koju vrstu podrške mogu da očekuju od svog staratelja i pravnog zastupnika i sa kakvim će se zahtevima susretati na putu do dobijanja azila, zatim kako izgleda intervju u centru za azil i dr. Publikacija daje i konkretne savete deci kako treba da se ponašaju u postupku azila i iz kojih razloga azilna procedura može biti prekinuta.

 

Publikacija ”Azil u Srbiji – informacije za decu bez pratnje” ima za cilj da upozna decu sa azilnom procedurom u Republici Srbiji na način koji će im biti i jezički i likovno-grafički razumljiv, te prilagođen njihovom uzrastu.

 

Publikaciju možete preuzeti ovde.