Ovaj izveštaj, koji je pripremio Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS za Komitet za ljudska prava UN-a, se posebno fokusira na prava tražilaca azila i izbeglica u Srbiji, obraćajući pažnju na pitanja postavljena u paragrafima 32 i 33 Zaključnih zapažanja o III periodičnom izveštaju Srbije. Izveštaj ispituje pitanja u vezi sa pristupom teritoriji i postupku azila u Srbiji, poštovanja, zaštite i ispunjavanja non-refoulement principa u kontekstu kontrole granica i ocene verodostojnosti u postupku azila. Pored toga, izveštaj predstavlja nedostatke u proceni i adresiranju posebnih potreba za prijem ranjivih grupa iz izbegličke populacije, uključujući i izazove sa kojima se suočavaju maloletnici bez pratnje i razdvojena deca.

 

Metodologija uključuje pravnu analizu, pregled relevantnih publikacija, primarne podatke prikupljene iz intervjua sa izbeglicama i tražiocima azila o njihovim ličnim iskustvima, te sekundarne podatke dobijene kroz pružanje usluga. Prema bazi podataka AIDA, od 2017. do 2022. godine, 36.859 osoba izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji i dobilo je potvrde o registraciji (što se ne smatra zahtevom za azil, već samo uslovom za njegovo podnošenje). Međutim, samo 1.455 osoba, otprilike 4%, formalno je podnelo zahtev za azil u tom periodu.

 

Od 2008. godine, kroz Srbiju je prošlo najmanje 2,1 milion izbeglica, tražilaca azila i migranata, od kojih je 658.543 registrovano u skladu sa Zakonom o azilu, a samo 4.216 je podnelo zahtev za azil. U periodu od 1. aprila 2008. do 31. decembra 2023. godine, organi za azil u Srbiji doneli su 164 odluke o dodeli azila (status izbeglice ili supsidijarna zaštita) za 235 osoba iz 26 različitih zemalja. Od ovih 235 osoba, najmanje polovina je napustila Srbiju, što ukazuje i na problem u vezi sa integracijom.

 

Podaci ukazuju da su i dalje potrebni značajni napori za razvoj sistema azila u Srbiji i usklađivanje praksi sa međunarodnim pravom i standardima ljudskih prava.

 

Izveštaj ima za cilj da podrži pregled Komiteta za ljudska prava o napretku Srbije u ispunjavanju njenih obaveza prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima i da doprinese poboljšanju poštovanja prava izbeglica i tražilaca azila u Srbiji.

 

Izveštaj na engleskom jeziku preuzmite OVDE.