Republika Srbija, kao jedna od zemalja na ‘’Balkanskoj ruti’’ kojom se izbeglice i migranti kreću ka zemljama Zapadne Evrope, susreće se sa značajnim povećanjem priliva izbeglica i migranata koji prolaze kroz Srbiju ili se u njoj zadržavaju kraće ili duže vreme. Okolnosti pod kojima se izbeglištvo i migracije odvijaju imaju izuzetan uticaj na bezbednost i dobrobit deteta. Iznenadni početak vanredne situacije, rat, nasilje i raspad porodice značajno utiču na fizičku i psihičku dobrobit dece izbeglica i migranata. Izbeglištvo i migracije pod okolnostima u kojima se aktuelno odvijaju, zahtevaju izuzetnu hitnost reagovanja zbog ekstremnih zdravstvenih i socijalnih rizika po rast i razvoj deteta i funkcionisanje porodice.

Nakon analize obima i sadržaja postupanja institucija socijalne zaštite u organizovanju pomoći i podrške maloletnim izbeglicama i migrantima bez pratnje odgovorne odrasle osobe, kao i postupanja tih institucija po obaveznoj instrukciji, konstatovana je potreba da se sačini novi obavezujući dokument kojim će se pre svega u interesu zaštite najugroženije grupe dece izbeglica i migranata, kao i radi obezbeđenja kontinuiranog, koordinisanog, celovitog i jasnog odgovora na potrebe dece, urediti postupanje svih aktera uključenih u organizovanje zaštite i podrške. Kao proizvod strateške saradnje između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF-a i IDEAS-a kreirane su Standardne operativne procedure za zaštitu dece izbeglica i migranata (SOP), koje predstavljaju osnov za koordinisano delovanje svih učesnika u podršci i identifikaciji posebno ugrožene dece izbeglica i migranata.

Svrha Standardnih operativnih procedura (SOP) je da se uspostavi zajedničko razumevanje svih aktera uključenih u zaštitu dece o rizicima kojima su deca izložena u okolnostima vanrednih situacija i osigura da u svakoj situaciji kada im je potrebna, deca dobiju adekvatnu podršku. SOP u tom smislu definišu uloge, odgovornosti, postupke u donošenju odluka o detetu i daju zajedničke osnove svim akterima za identifikaciju i određivanje prioriteta reagovanja, kao i u obezbeđivanju podrške.

SOP su namenjene svim organizacijama koje su operativne duž rute kretanja migranata i izbeglica u Srbiji: lokalne policijske stanice, lokalni domovi zdravlja, lokalni centri za socijalni rad, institucije socijalne zaštite koje obezbe¬ đuju usluge smeštaja (prihvatni centri za strane maloletnike bez pratnje u Nišu i Beogradu, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, domovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju), centri za porodični smeštaj i usvojenje, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Srpski komesarijat za izbeglice i migrante (SCRM) u svim prihvatnim, tranzicionim i registracionim centrima, Crveni krst, UNHCR i UNICEF i međunarodne i domaće NVO orijentisane na zaštitu dece i mladih u vanrednim situacijama.

U procesu definisanja ovih smernica i procedura učestvovali su mnogobrojni eksperti i predstavnici organizacija kao sto su UNICEF, UNHCR i organizacije članice Radne grupe za zaštitu dece, koju čine predstavnici svih registrovnih organizacija koje obezbeđuju podršku i zaštitu dece. Ključni organ državne uprave nadležan za usvajanje i nadzor nad primenom SOP jeste Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Publikaciju možete preuzeti ovde.