Savet UN za ljudska prava je još 2011. godine usvojio Osnovna načela o poslovanju i ljudskim pravima koja sadrže principe o tome kako kompanije treba da pokažu svoju odgovornost kroz poštovanje ljudska prava. Vlada Republike Srbija je prihvatila koncept i norme iznete u ovom dokumentu, ali iznete norme još uvek nisu našle pravo mesto u svakodnevnoj praksi – politikama i poslovanju u Srbiji. S druge strane, biznisi u Srbiji prepoznaju sve veću potrebu za društveno odgovornim poslovanjem, kao dodatne vrednosti kompanije, kao što su zaštita životne sredine, zaštita ljudskih prava i sigurnost. Kako bi ta dodatna vrednost bila jasna svim učesnicima na tržištu, mnoge kompanije širom sveta su sprovele tzv. proces sertifikacije proizvoda i rada. Sertifikacija zahteva od preduzeća da primene, poštuju i ispune brojne jasne standarde, ali i da te standarde održavaju.

Cilj projekta je da razvije mehanizme sertifikacije poslovanja u Srbiji u skladu sa međunarodnim standardima o poslovanju i ljudskim pravima koji su fokusirani na negovanje i zaštiti različitosti. Kroz projekat će se koncept različitosti, sa isključivo primene politika nediskriminacije, proširiti i na podsticanja poštovanja i unapređenja zaštite grupa i pojedinaca koji su u nepovoljnijem položaju na radu. Kompanijama koje ispunjavaju standarde biće izdat poseban pečat (markica) koji mogu koristiti na njihovim proizvodima, ali i u široj promociji biznisa i brenda.

U okviru projekta biće organizovana startup konferencija na kojoj će se predstaviti nalazi iz prethodno urađenog istraživanja, razviti metodološki okvir za sertifikaciju kompanija, održavati konsultacije sa zainteresovanim akterima i predstaviti rezultati celokupnog rada.

Projekat realizuje IDEAS uz finansijsku podršku HBS.