Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku kancelarije UNHCR u Srbiji, po prvi put učestvuje na sednici Komiteta za ljudska prava UN-a, koji razmatra periodični izveštaj Republike Srbije.

 

Na prvoj sesiji sa organizacijama civilnog društva, u ponedeljak 11. marta 2024. godine, kao i na zatvorenoj sesiji održanoj u okviru 140 sednice 13. marta 2024. godine, ponovo smo podvukli značaj da Republika Srbija treba da:

 

  1. prestane sa praksom kolektivnog proterivanja izbeglica, tražilaca azila i migranata na svojim granicama i da omogući pristup sigurnosti i zaštiti svim strancima koji dolaze na njenu teritoriju, a pre svega pristup teritoriji i postupku azila;
  2. prizna status osoba lišenih slobode svim strancima koji su u potrebi za međunarodnom zaštitom, a kojima je odbijen ulazak ili se razmatra odbijanje ulaska na aerodromu Nikola Tesla i drugim aerodromima, kao i da prestane sa praksom odbijanja ulaska bez procesnih garancija od refoulement-a, već da omogući pristup teritoriji, postupku azila i pravnoj pomoći svim osobama u potrebi za međunarodnom zaštitom;
  3. unapredi kvalitet i pravičnost postupka azila i da osobama koje su bez ikakve sumnje u potrebi za međunarodnom zaštitom prepozna pravo na azil bez da pred njih postavlja previsok prag dokazivanja – in dubio pro reo princip kao ključ – te da se u slučaju sumnje poverenje uvek poklanja izjavama izbeglica;
  4. preispita položaj Kancelarije za azil unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i razmotri uspostavljanje Kancelarije kao zasebne organizacione jedinice koja deluje van Uprave granične policije;
  5. uspostavi centre za azil, u skladu sa standardima Agencije EU za azil, koji će biti određeni samo za tražioce azila, sa adekvatnim pristupom potrebnim uslugama;
  6. počne da sprovodi procenu ranjivosti prilikom ulaska u Srbiju i dolazaka izbeglica u centre za azil i prihvatne centre, a kako bi deca bez pratnje i razdvojena deca, žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, žrtve trgovine ljudima i mučenja, starije osobe, porodice sa malom decom i druge osobe u potrebi za posebnim procesnim i prihvatnim garancijama bez odlaganja dobile dodatnu podršku;
  7. uvede u zakonodavni okvir postupak procene uzrasti deteta, a kako bi se izbegle praske da se dečaci i devojčice tretiraju kao odrasli, da im se sudi u prekršajnim postupcima kao odraslima, i da budu izložena brojnim drugim rizicima poput slanja u institucije za izvršenje krivičnih sankcija za odrasle i drugim, po dečija prava, štetnim praksama;
  8. osigura adekvatne resurse za zaštitu razdvojene dece i dece bez pratnje i u sistem socijalne zaštite u potpunosti uvede praksu terenskog rada i starateljstva, koje predstavljaju osnov odgovora sistema socijalne zaštite na mešovite migracije.

Navedeni problemi detaljno su opisani u našem izveštaju koji smo podneli Komitetu za ljudska prava.

 

Preporuke imaju za cilj da podstaknu napredak Srbije u ispunjavanju obaveza iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i unaprede položaj izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji.