Socio-ekonomska prava, kao i fundamentalni princip jednakosti, odnosno zabrane diskriminacije, uglavnom su sadržani u važećim propisima iz oblasti radnog zakonodavstva i drugih zakona kao što je Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom itd. Međutim, sposobnost kompanija da poštuju socio-ekonomska prava u okviru procesa rada ne proizilazi samo i nužno iz poštovanja važećih zakona. Ne može se očekivati da će svi zaposleni imati dovoljno funkcionalnih znanja o pojedinačnim pravima i zakonskim obavezama, načinima njihove primene u radnim procesima, niti se može očekivati da će ih svi poštovati čak i kada su standardi jasni. Takođe, kulturni obrasci koji su, pogotovo u tranzicionim društvima, delom zasnovani na negativnim stereotipima i predrasudama prema različitim grupama vode u diskriminaciju i druge oblike nepravičnog tretmana, negativnu i neprijateljsku nastrojenu radnu sredinu i konflikte među zaposlenima.

 

Pilot projekat nastao je sa namerom da se pruži opšti uvid u proces razvoja i domete odgovornog poslovanja u Srbiji iz perspektive kapaciteta kompanija da upravljaju položajem tradicionalno ugroženih grupa koje imaju otežan pristup tržištu rada i otežano uživanje socio-ekonomskih prava u procesima rada. Kroz projekat će se steći uvid u trenutne napore kompanija i njihove potrebe po pitanju odgovornog poslovanja u odnosu na diverzitet. Zajedničkim naporima će se, kroz uspostavljanje multi sektorskog dijaloga, raditi na formiranju pre svega ”mekih” mehanizama za podršku kompanijama u postizanju odgovornog poslovanja i održivog privrednog razvoja, ali isto tako i na podršci u formiranju relevantnih nacionalnih privrednih i socijalnih politika koje su utemeljene u društvenoj i ekonomskoj realnosti.

U okviru projekta sprovešće se istraživanje koje ima za cilj da sagleda položaj diverziteta u okviru društveno odgovornog poslovanja kompanija, ali i mere koje kompanije primenjuju kako bi unapredili diverzitet radne snage.

 

Projekat je realizovao IDEAS uz pokroviteljstvo Heinrich Boll fondacije i Privredne komore Srbije.

 

Pogledajte naše istraživanje: Odgovorno poslovanje u Srbiji – diverzitet u zapošljavanju i radu