Osnovana Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja

Kako bi se osigurala bezbednost dece izbeglica i migranata koja su izložena pojačanom riziku od zlostavljanja, eksploatacije i zanemarivanja, IDEAS, CRPC i DRC formirale su Koaliciju za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.
SAZNAJTE VIŠE  >

U fokusu

Saopštenje povodom međunarodnog dana dece

Deca izbeglice i migranti bez pratnje i razdvojena deca predstavljaju jednu od najugroženijih grupa dece s obzirom da su izloženi pojačanom riziku od zlostavljanja, eksploatacije, trgovine ljudima, zanemarivanja i seksualnog uznemiravanja.

Pogledajte više
  • Socijalna sigurnost i zaštita
  • Azil i migracije
  • Ljudska prava
  • Razvoj

Program

Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji

Kroz projekat ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” obezbeđena je podrška sistemu socijalne zaštite kako bi pružio zaštitu deci izbeglicama i migrantima i razvijen model starateljske zaštite zasnovan na saradnji države i civilnog sektora.

Program

Dostojanstvo na radu – podrška inkluziji LGBT građana i građankama u oblasti rada i zapošljavanja

LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika, a da ...

Program

Odgovorno poslovanje u Srbiji

Savet UN za ljudska prava je još 2011. godine usvojio Osnovna načela o poslovanju i ljudskim pravima koja sadrže principe o tome kako kompanije treba da pokažu svoju odgovornost kroz poštovanje ljudska prava. Vlada Republike ...

Predstojeći događaji

Poslednje publikacije

Zaštiti se od trgovine ljudima

IDEAS je, uz konsultaciju sa CZZTLJ i u partnerstvu sa UNHCR-om razvio deci prilagođen materijal namenjen podizanju svesti o trgovini ljudima, a koji je dostupan na više jezika.