Rezultati Analize centara za socijalni rad predstavljeni su na skupu koji je organizovao UNICEF u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dečju zaštitu i Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Na skupu su govorili Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić; Direktor UNICEF-a u Crnoj Gori, Osama Makavi Kogali; Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić; Direktor Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Marko Milanović. Predstavljanju rezultata istraživanja prisustvovali su predstavnici međunarodnih organizacija, Ministarstva rada i socijalnog staranja i drugih institucija, direktori centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dečje i zaštite, kao i stručni radnici.

Analiza rada centara za socijalni rad sprovedena je kako bi se ispitalo: 

 • Da li je zakonodavni okvir koji reguliše rad centara za socijalni rad (SCR) adekvatan? 
 • U kojoj meri se na nivou CSR primenjuje zakonodavni okvir koji je kreiran tokom reforme sistema socijalne i dječije zaštite? 
 • Da li su trenutno raspoloživi resursi na nivou CSR dovoljni za obavljanje poslova koji su predviđeni reformom? 
 • Kakav je kvalitet usluga koje pruža CSR?

Kao osnovna postignuća tokom reforme prepoznato je sledeće 

 • Unapređenje zakonodavnog okvira (individualizovan rad sa korisnicima, zabrana diskriminacije i poštovanje ljudskih prava korisnika, uključivanje u život u zajednici);
 • Značajno unapređenje resursa (broj radnika je povećan za 53% u periodu 2010 – 2018, dalje je razvijena mreža centara za socijalni rad, uspostavljen je mehanizam za kontinuirani razvoj kompetencija); 
 • Unapređenje kvaliteta rada sa korisnicima (povećana efikasnost i ažurnost u postupanju, odnos stručnih radnika i korisnika je u većoj meri personalizovan i individualizovan, uvedeno je vođenje slučaja).

Kao osnovni izazovi identifikovani su sledeći: 

 • Prakse proaktivne identifikacije i prevencije nisu razvijene u dovoljnoj meri na nivou centara za socijalni rad
 • Nedovoljni resursi na nivou lokalne zajednice u značajnoj meri ograničavaju koordinativnu ulogu centra u zajednici i pružanje holističke podrške djeci i porodicama
 • Korisnici nisu u dovoljnoj mjeri informisani o svojim pravima, pri čemu žalbeni mehanizmi nisu uspostavljani na nivou CSR, a mogućnosti za smislenu participaciju su ograničeni
 • Ljudski resursi nisu dovoljni za implementaciju usvojenog modela CSR, pri čemu se postojeći resursi ne koriste adekvatno
 • Postoje značajni izazovi na nivou unturašnje organizacije centra za socijalni rad
 • Promena na nivou uloge CSR nije praćena adekvatnim promenama na nivou organizacije centra i opisa poslova, kao ni razvojem mehanizma stručnog nadzora

Supervizija je implementirana samo u ograničenom kapacitetu u odnosu na planirani model supervizije