Vesti

THE EQUALIZER – SRBIJA: Edukativno–sportski program za decu iz socijalno ugroženih i marginalizovanih zajednica

23 juna, 2021

”The Equalizer Srbija” predstavlja edukativno – sportski projekat čiji su osnovni ciljevi kreiranje pozitivnog okruženja za učenike osnovnih škola, kao i pružanje podrške deci koja dolaze iz socijalno ugroženih i marginalizovanih zajednica.

PROČITAJTE VIŠE

Analiza rada centra za socijalni rad u Crnoj Gori

26 septembra, 2019

Crna Gora je u poslednjih deset godina sprovela sveobuhvatnu reformu sistema socijalne i dječije zaštite koja je rezultirala usklađivanjem zakonskog i strateškog okvira sa međunarodnim dokumentima i standardima, osnivanjem Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, sprovođenjem sveobuhvatne reforme Centara za socijalni rad, te intenziviranjem procesa deinstitucionalizacije i decentralizacije. Sve ovo ...

PROČITAJTE VIŠE

Grad prijatelj starijih – izrada plana za unapređenje uslova za život starijih građana i građanki u Beogradu

3 jula, 2019

Svetska populacija ubrzano stari, što je karakteristično i za Srbiju, te je procena da će do 2040. godine stariji u Srbiji činiti oko 25% stanovništva. U Beogradu indeks starenja je visok, te je što pre neophodno preduzeti mere kako bi se uspostavili održivi mehanizmi brige o starijima. U skladu sa ...

PROČITAJTE VIŠE

Dostojanstvo na radu – podrška inkluziji LGBT građana i građankama u oblasti rada i zapošljavanja

27 jula, 2017

LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika, a da se antidisktiminacioni zakonodavni okvir, i kada postoji, ne primenjuje efikasno. LGBTI+ radnicima mogu biti uskraćena ...

PROČITAJTE VIŠE

Odgovorno poslovanje u Srbiji

16 februara, 2017

Savet UN za ljudska prava je još 2011. godine usvojio Osnovna načela o poslovanju i ljudskim pravima koja sadrže principe o tome kako kompanije treba da pokažu svoju odgovornost kroz poštovanje ljudska prava. Vlada Republike Srbija je prihvatila koncept i norme iznete u ovom dokumentu, ali iznete norme još uvek ...

PROČITAJTE VIŠE

Jačanje odgovornosti i demokratije u Srbiji kroz unapređenje učešća LGBT zajednice

15 decembra, 2016

Iako ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, brojna relevantna istraživanja i analize ukazuju na izuzetno nepovoljan položaj LGBT osoba u gotovo svim segmentima života. Neke od najvećih barijera sa kojima se LGBTI+ osobe suočavaju jesu široko rasprostranjene predrasude i stereotipi, snažna socijalna distanca, neprihvatanje u okviru sopstvene porodice, ...

PROČITAJTE VIŠE

Odgovorno poslovanje u Srbiji – diverzitet u zapošljavanju i radu

29 novembra, 2016

Socio-ekonomska prava, kao i fundamentalni princip jednakosti, odnosno zabrane diskriminacije, uglavnom su sadržani u važećim propisima iz oblasti radnog zakonodavstva i drugih zakona kao što je Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom itd. Međutim, sposobnost kompanija da poštuju socio-ekonomska prava u okviru procesa rada ne ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasno i ekonomično korišćenje namenskih transfera za razvoj usluga socijalne zaštite

27 novembra, 2016

Jedinice lokalne samouprave imaju značajne ingerencije u razvijanju usluga socijalne zaštite. Dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalni život, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge finansiraju se iz budžeta lokalne samouprave. Nedostatak stabilnih finansijskih sredstava i nedovoljno razumevanje usluga socijalne zaštite, posebno u nerazvijenim opštinama, nepovoljno utiče na njihov kvalitet i ...

PROČITAJTE VIŠE

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori

5 septembra, 2016

Sprovedeni reformski proces sistema socijalne i dečije zaštite u Crnoj Gori, prethodnih godina bio je usmeren na usvajanje UN i EU standarda u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava, s posebnim akcentom na zaštitu najugroženije dece i porodica kroz unapređenje njihovog pristupa sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se pružaju u ...

PROČITAJTE VIŠE

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite

5 decembra, 2015

Jedan od glavnih razloga smeštanja osoba sa invaliditetom u ustanove za domski smeštaj jeste nemogućnost porodica da nastave brigu o osobi sa invaliditetom. S obzirom da samo 10% porodica održava kontakt telefonom sa svojim članovima koji borave u ustanovama, osobe sa invaliditetom najčešće žive u potpunoj izolaciji. Iz tog razloga ...

PROČITAJTE VIŠE

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu

3 septembra, 2015

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika

27 jula, 2015

Stručni radnici su najveći resurs u socijalnoj zaštiti, a istraživanja ukazuju da je kod više od 50% prisutan povišen nivo sagorenosti. Sagorenost ima negativne posledice po funkcionisanje stručnih radnika, te samim tim utiče i na rad sa korisnicima centara, kao najugroženijim grupama građana. Korisnicima je time ugroženo i otežano ostvarivanje ...

PROČITAJTE VIŠE

Unapređenje primene UN smernica za alternativno staranje o deci u Srbiji

20 maja, 2015

Iako se primećuju pozitivne tendencije kada je u pitanju zaštita dece lišene roditeljskog staranja ili dece u riziku, sistem socijalne zaštite Srbije suočava se sa mnogim poteškoćama. Iako se broj dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama za stanovanje smanjio, udeo dece sa smetnjama u razvoju koja se smeštaju u ustanove ...

PROČITAJTE VIŠE