PROGRAM

Jačanje odgovornosti i demokratije u Srbiji kroz unapređenje učešća LGBT zajednice

Iako ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, brojna relevantna istraživanja i analize ukazuju na izuzetno nepovoljan položaj LGBT osoba u gotovo svim segmentima života. Neke od najvećih barijera sa kojima se LGBTI+ osobe suočavaju jesu široko rasprostranjene predrasude i stereotipi, snažna socijalna distanca, neprihvatanje u okviru sopstvene porodice, visok stepen nasilja, govor mržnje …

Jačanje odgovornosti i demokratije u Srbiji kroz unapređenje učešća LGBT zajednice Read More »

Odgovorno poslovanje u Srbiji – diverzitet u zapošljavanju i radu

Socio-ekonomska prava, kao i fundamentalni princip jednakosti, odnosno zabrane diskriminacije, uglavnom su sadržani u važećim propisima iz oblasti radnog zakonodavstva i drugih zakona kao što je Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom itd. Međutim, sposobnost kompanija da poštuju socio-ekonomska prava u okviru procesa rada ne proizilazi samo i nužno iz …

Odgovorno poslovanje u Srbiji – diverzitet u zapošljavanju i radu Read More »

Unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasno i ekonomično korišćenje namenskih transfera za razvoj usluga socijalne zaštite

Jedinice lokalne samouprave imaju značajne ingerencije u razvijanju usluga socijalne zaštite. Dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalni život, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge finansiraju se iz budžeta lokalne samouprave. Nedostatak stabilnih finansijskih sredstava i nedovoljno razumevanje usluga socijalne zaštite, posebno u nerazvijenim opštinama, nepovoljno utiče na njihov kvalitet i održivost, što daje ograničene efekte …

Unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasno i ekonomično korišćenje namenskih transfera za razvoj usluga socijalne zaštite Read More »

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori

Sprovedeni reformski proces sistema socijalne i dečije zaštite u Crnoj Gori, prethodnih godina bio je usmeren na usvajanje UN i EU standarda u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava, s posebnim akcentom na zaštitu najugroženije dece i porodica kroz unapređenje njihovog pristupa sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se pružaju u porodici i zajednici. Ova inicijativa …

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori Read More »

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite

Jedan od glavnih razloga smeštanja osoba sa invaliditetom u ustanove za domski smeštaj jeste nemogućnost porodica da nastave brigu o osobi sa invaliditetom. S obzirom da samo 10% porodica održava kontakt telefonom sa svojim članovima koji borave u ustanovama, osobe sa invaliditetom najčešće žive u potpunoj izolaciji. Iz tog razloga važno je prvo prevenirati smeštaj …

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite Read More »

Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu

Iako grad Beograd, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ulažu značajne resurse za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI), ne raspolaže se pouzdanim podacima o njihovim potrebama za podrškom, uslugama i pristupačnošću zajednice, a mehanizam za evaluaciju ulaganja nije razvijen. S tim u vezi, sistem socijalne zaštite suočava se sa nedostatkom …

Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu Read More »

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o obavljanju pripravničkog staža, odnosno polaganja …

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu Read More »

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika

Stručni radnici su najveći resurs u socijalnoj zaštiti, a istraživanja ukazuju da je kod više od 50% prisutan povišen nivo sagorenosti. Sagorenost ima negativne posledice po funkcionisanje stručnih radnika, te samim tim utiče i na rad sa korisnicima centara, kao najugroženijim grupama građana. Korisnicima je time ugroženo i otežano ostvarivanje osnovnih prava iz oblasti socijalne …

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika Read More »

Unapređenje primene UN smernica za alternativno staranje o deci u Srbiji

Iako se primećuju pozitivne tendencije kada je u pitanju zaštita dece lišene roditeljskog staranja ili dece u riziku, sistem socijalne zaštite Srbije suočava se sa mnogim poteškoćama. Iako se broj dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama za stanovanje smanjio, udeo dece sa smetnjama u razvoju koja se smeštaju u ustanove raste, kao i broj dece …

Unapređenje primene UN smernica za alternativno staranje o deci u Srbiji Read More »