SOCIJALNA SIGURNOST I INKLUZIJA

Analiza rada centra za socijalni rad u Crnoj Gori

Crna Gora je u poslednjih deset godina sprovela sveobuhvatnu reformu sistema socijalne i dječije zaštite koja je rezultirala usklađivanjem zakonskog i strateškog okvira sa međunarodnim dokumentima i standardima, osnivanjem Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, sprovođenjem sveobuhvatne reforme Centara za socijalni rad, te intenziviranjem procesa deinstitucionalizacije i decentralizacije. Sve ovo je dovelo do značajnog smanjenja …

Analiza rada centra za socijalni rad u Crnoj Gori Read More »

Grad prijatelj starijih – izrada plana za unapređenje uslova za život starijih građana i građanki u Beogradu

Svetska populacija ubrzano stari, što je karakteristično i za Srbiju, te je procena da će do 2040. godine stariji u Srbiji činiti oko 25% stanovništva. U Beogradu indeks starenja je visok, te je što pre neophodno preduzeti mere kako bi se uspostavili održivi mehanizmi brige o starijima. U skladu sa tim, IDEAS i Sekretarijat za …

Grad prijatelj starijih – izrada plana za unapređenje uslova za život starijih građana i građanki u Beogradu Read More »

Grad prijatelj starijih – istraživanje

Prema sadašnjim projekcijama, do 2050. će u svetu, izuzev u Africi, jedna četvrtina stanovništva imati više od 60 godina. Takođe, predikcija je da će do 2030. čak 60% ukupnog svetskog stanovništva živeti u gradovima. S obzirom na starenje svetske populacije i povećanog stepena urbanizacije, Svetska zdravstvena organizacija je razvila koncept ”gradova – prijatelja starijih” kako …

Grad prijatelj starijih – istraživanje Read More »

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori

Sprovedeni reformski proces sistema socijalne i dečije zaštite u Crnoj Gori, prethodnih godina bio je usmeren na usvajanje UN i EU standarda u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava, s posebnim akcentom na zaštitu najugroženije dece i porodica kroz unapređenje njihovog pristupa sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se pružaju u porodici i zajednici. Ova inicijativa …

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori Read More »

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite

Jedan od glavnih razloga smeštanja osoba sa invaliditetom u ustanove za domski smeštaj jeste nemogućnost porodica da nastave brigu o osobi sa invaliditetom. S obzirom da samo 10% porodica održava kontakt telefonom sa svojim članovima koji borave u ustanovama, osobe sa invaliditetom najčešće žive u potpunoj izolaciji. Iz tog razloga važno je prvo prevenirati smeštaj …

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite Read More »

Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu

Iako grad Beograd, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ulažu značajne resurse za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI), ne raspolaže se pouzdanim podacima o njihovim potrebama za podrškom, uslugama i pristupačnošću zajednice, a mehanizam za evaluaciju ulaganja nije razvijen. S tim u vezi, sistem socijalne zaštite suočava se sa nedostatkom …

Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu Read More »

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o obavljanju pripravničkog staža, odnosno polaganja …

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu Read More »

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika

Stručni radnici su najveći resurs u socijalnoj zaštiti, a istraživanja ukazuju da je kod više od 50% prisutan povišen nivo sagorenosti. Sagorenost ima negativne posledice po funkcionisanje stručnih radnika, te samim tim utiče i na rad sa korisnicima centara, kao najugroženijim grupama građana. Korisnicima je time ugroženo i otežano ostvarivanje osnovnih prava iz oblasti socijalne …

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika Read More »