Tamara Vlaskalin

Priručnik za postupanje terenskih radnika u zaštiti izbeglica, tražilaca azila i migranata

Kao i većinu zemalja Evrope, Srbiju je 2015. godine pogodila izbeglička kriza, kada je 577.995 osoba izrazilo nameru da podnese zahtev za azil. Smatra se da je još toliko izbeglica i migranata prešlo preko teritorije Srbije. Povećan priliv ranjivih osoba u pokretu, uključujući i decu bez pratnje, ukazao je na strukturalne izazove u obezbeđivanju prava na socijalnu i starateljsku zaštitu izbeglicama, tražiocima azila i migrantima.

Srbija izdala prvu putnu ispravu za izbeglice – značajan korak u ispunjenju međunarodnih obaveza

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je, postupajući
po zahtevu pravnog tima Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partnera
UNHCR-a, izdalo i uručilo prvu putnu ispravu za izbeglice u Srbiji. Time je otpočela
primena novog Pravilnika o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice, koji se
primenjuje od 1. februara 2024. godine.

Komitet za ljudska prava UN: Potrebno unaprediti sistem azila u Srbiji

Na dvodnevnoj javnoj sednici Komiteta za ljudska prava UN-a, održanoj 14. i 15. marta 2024. godine, razmatran je IV periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Članovi Komiteta istakli su ozbiljne izazove u vezi sa sistemom azila i tretmanom izbeglica i migranata, postavljajući pitanja delegaciji naše zemlje o merama planiranim za dalje unapređenje u ovoj oblasti.

Šta donosi novi Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice?

1. februara 2024. godine, otpočela je primena Pravilnika o izgledu i sadržini putne isprave za izbeglice. Pravilnik detaljno propisuje izgled i sadržinu putnih isprava i rešava problem nedostatka jasne procedure za izdavanje ovih dokumenata. Njegovo stupanje na snagu može biti značajan korak u rešavanju dugogodišnjeg problema ograničavanja slobode kretanja izbeglica u Srbiji, obzirom na to da do sada nisu mogle da ostvare pravo na putne isprave, iako im je garantovano.

Alternativni izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Ovaj izveštaj, koji je pripremio Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS za Komitet za ljudska prava UN-a, se posebno fokusira na prava tražilaca azila i izbeglica u Srbiji, obraćajući pažnju na pitanja postavljena u paragrafima 32 i 33 Zaključnih zapažanja o III periodičnom izveštaju Srbije. Izveštaj ispituje pitanja u vezi sa pristupom teritoriji i postupku azila u Srbiji, poštovanja, zaštite i ispunjavanja non-refoulement principa u kontekstu kontrole granica i ocene verodostojnosti u postupku azila. Pored toga, izveštaj predstavlja nedostatke u proceni i adresiranju posebnih potreba za prijem ranjivih grupa iz izbegličke populacije, uključujući i izazove sa kojima se suočavaju maloletnici bez pratnje i razdvojena deca.

OGLAS ZA POSAO – Pravni savetnik/ca

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partner UNHCR-a, raspisuje konkurs za pravne savetnike/ce za pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

Pozicija: Pravni savetnik/ca za pružanje pomoći tražiocima azila i izbeglicama
Lokacija: Beograd i gradovi u kojima se nalaza centri za azil i prihvatni centri, kao i druge ustanove i mesta u kojima borave izbeglice i tražioci azila
Rok za konkurisanje: 13.03.2024.
Kontakt za dodatna pitanja: office@ideje.rs

Unapređenje pristupa tržištu rada za izbeglice i tražioce azila

Nove odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca koje se odnose na izbeglice i tražioce azila stupile su na snagu 1. februara 2024. godine. Odredbe ukidaju lične radne dozvole za
izbeglice i tražioce azila i skraćuju period nakon kojeg im je omogućen pristup tržištu rada u Srbiji. Izmene ovog zakona olakšavaju postupak zapošljavanja izbeglica i tražioca azila i omogućavaju im lakše ostvarivanje prava na rad.

Standardne operativne procedure za vođenje slučaja u zaštiti dece uključene u migracije i raseljavanje

Poslednjih godina došlo je do porasta broja ljudi na globalnom nivou, uključujući decu, uključenih u migracione tokove. Deca i adolescenti koji učestvuju u migracijama su u
posebnom riziku od povređivanja i imaju potrebe koje zahtevaju specifične i koordinisane akcije različitih sistema zaštite. Vođenje slučaja je osnovni metod kroz koji se organizuje zaštita dece uključene u migracije, a u Srbiji je za zaštitu dece i primenu vođenja slučaja u zaštiti odgovorna institucija centar za socijalni rad, kao osnovna ustanova sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Merama socijalne uključenosti protiv dugotrajne nezaposlenosti

Kako bi se unapredila efikasnost rada sistema socijalne zaštite, a samim tim i obezbedila efikasna primena mera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika i korisnica novčane socijalne pomoći u tržište rada, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS realizuje projekat „PUTEVI DO POSLA: Unapređenje socijalne inkluzije u kontekstu rada i zapošljavanja“.