PROGRAM

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori

Sprovedeni reformski proces sistema socijalne i dečije zaštite u Crnoj Gori, prethodnih godina bio je usmeren na usvajanje UN i EU standarda u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava, s posebnim akcentom na zaštitu najugroženije dece i porodica kroz unapređenje njihovog pristupa sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se pružaju u porodici i zajednici. Ova inicijativa …

Reforma sistema dečje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori Read More »

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite

Jedan od glavnih razloga smeštanja osoba sa invaliditetom u ustanove za domski smeštaj jeste nemogućnost porodica da nastave brigu o osobi sa invaliditetom. S obzirom da samo 10% porodica održava kontakt telefonom sa svojim članovima koji borave u ustanovama, osobe sa invaliditetom najčešće žive u potpunoj izolaciji. Iz tog razloga važno je prvo prevenirati smeštaj …

Ka rezidencijalnoj negi zasnovanoj na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zaštite Read More »

Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu

Iako grad Beograd, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ulažu značajne resurse za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI), ne raspolaže se pouzdanim podacima o njihovim potrebama za podrškom, uslugama i pristupačnošću zajednice, a mehanizam za evaluaciju ulaganja nije razvijen. S tim u vezi, sistem socijalne zaštite suočava se sa nedostatkom …

Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu Read More »

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o obavljanju pripravničkog staža, odnosno polaganja …

Izrada pravilnika o pripravničkom stažu, programu i načinu polaganja ispita za licencu Read More »

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika

Stručni radnici su najveći resurs u socijalnoj zaštiti, a istraživanja ukazuju da je kod više od 50% prisutan povišen nivo sagorenosti. Sagorenost ima negativne posledice po funkcionisanje stručnih radnika, te samim tim utiče i na rad sa korisnicima centara, kao najugroženijim grupama građana. Korisnicima je time ugroženo i otežano ostvarivanje osnovnih prava iz oblasti socijalne …

Unapređenje prava korisnika sistema socijalne zaštite kroz smanjenje sagorenosti stručnih radnika Read More »

Unapređenje primene UN smernica za alternativno staranje o deci u Srbiji

Iako se primećuju pozitivne tendencije kada je u pitanju zaštita dece lišene roditeljskog staranja ili dece u riziku, sistem socijalne zaštite Srbije suočava se sa mnogim poteškoćama. Iako se broj dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama za stanovanje smanjio, udeo dece sa smetnjama u razvoju koja se smeštaju u ustanove raste, kao i broj dece …

Unapređenje primene UN smernica za alternativno staranje o deci u Srbiji Read More »

Jačanje sistema zaštite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom

Srbija je jedna od zemalja na putu migranata ka zapadnoj Evropi. Procenjuje se da je 2015. godine kroz Srbiju prošlo oko milion migranata, a među njima je od 20% do 30% dece. Osiguranje prava ove dece je prioritet kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Srbija ima razvijen sistem zaštite dece, međutim, prvi put …

Jačanje sistema zaštite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom Read More »

Unapređenje prava žena sa invaliditetom na roditeljstvo – od života do politike

Žene sa invaliditetom suočavaju se sa višestrukim barijerama kada žele da osnuju porodicu: od onih koje se odnose na njihov položaj u društvu, do predrasuda prema majkama sa invaliditetom. Specijalizovani servisi podrške za roditelje sa invaliditetom su ili nedovoljno razvijeni ili ne postoje. Trenutno ne postoji prilagođena usluga personalne asistencije za podršku i majci i …

Unapređenje prava žena sa invaliditetom na roditeljstvo – od života do politike Read More »

Podrška porodici za brigu o članu sa invaliditetom – život u zajednici

Porodica osoba sa invaliditetom izložena je povećanom riziku za javljanje disfunkcionalnih obrazaca funkcionisanja koji vode iscrpljivanju članova porodica, ali isto tako i ograničavanja samostalnosti osoba sa invaliditetom, odnosno nedovoljno stimulativnom okruženju za razvoj deteta sa smetnjama u razvoju. Posebne poteškoće u prilagođavanju funkcionisanja i uspostavljanja podrške u zajednici mogu imati porodice u koje se, u …

Podrška porodici za brigu o članu sa invaliditetom – život u zajednici Read More »

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja

Iako sagorenost među stručnim radnicima ima značajan negativan uticaj na kvalitet usluga koje pružaju centri za socijalni rad, ovom problemu se još uvek ne poklanja dovoljno pažnje. Kroz ovaj projekat ostvariće se dublji uvid u faktore koji dovode do profesionalne sagorenosti stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad i kreiraće se smernice za smanjenje …

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja Read More »