Vesti

FRANCESCA BONELLI (UNHCR): THE RISE OF XENOPHOBIA IS WORRYING

Giving a human face to the figures, explaining the reasons for flight of refugees, writing about their capacities and knowledge, the contribution to the society they may make, could greatly help in dispelling the misconceptions, says UNHCR Representative in Serbia Francesca Bonelli.

PROČITAJTE VIŠE

GUARDIANS AND TEACHERS – ”THE SECOND” FAMILY TO UNACCOMPANIED CHILDREN

This is the story of Mustafa, an Iranian boy whose carefree childhood was interrupted by the government's brutality towards his father, his sole transgression being the support of the opposition leader at the elections.

PROČITAJTE VIŠE

PUBLICATION ABOUT XENOPHOBIA: THEM AND US – (DE)CONSTRUCTION OF FEAR

The publication offers a brief theoretical background for understanding the concept of xenophobia as a form of manipulation aimed at provoking fear and hostility of the population towards foreigners – in this case towards refugees and migrants.

PROČITAJTE VIŠE

INCLUSIVE ART: TOGETHER WE ARE STRONGER

Three years of successful implementation of the joint UNHCR-UNDP project ”Local Initiatives for Improved Social Integration of Young Roma in Serbia” was marked end last year by a virtual exhibition of artwork authored by the young Roma, refugees, migrants and asylum-seekers.

PROČITAJTE VIŠE

IDEAS – A NEW MEMBER OF THE EUROPEAN COUNCIL FOR REFUGEES AND EXILES

The Centre for Research and Social Development IDEAS became a new member of one of the most reputable coalitions gathering more than 100 organisations from 40 countries in Europe, whose mandate is to protect and advance the rights of refugees, asylum-seekers and displaced persons.

PROČITAJTE VIŠE

GOVERNMENT ANTI-COVID IMMUNIZATION PLAN

On 9 January, the Government of the Republic of Serbia (Public Health Institute Batut) published an Operational Immunization Plan on its website, which includes vulnerable groups living in collective accommodation such as migrants and asylum seekers.

PROČITAJTE VIŠE

Operativni plan za imunizaciju protiv COVID-19

Vlada Republike Srbije (Institut za javno zdravlje Batut) objavila je 9. januara 2021. na svojoj veb stranici Operativni plan imunizacije koji uključuje i ranjive grupe koje žive u kolektivnom smeštaju kao što su migranti i azilanti.

PROČITAJTE VIŠE

ONI I MI – (de)konstrukcija straha

Publikacija pruža kratak teorijski okvir za razumevanje pojma ksenofobije kao oblika manipulacije koji za cilj ima izazivanje straha i hostilnosti kod stanovništva prema strancima, pre svega izbeglicama i migrantima.

PROČITAJTE VIŠE

IDEAS – nova članica Evropskog saveta za izbeglice i izgnanike (ECRE)

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS postala je nova članica Evropskog saveta za izbeglice i izgnanike (ECRE), jedne od najuglednijih koalicija koja okuplja više od 100 organizacija iz 40 zemalja koje u svom mandatu imaju zaštitu i unapređenje prava izbeglica, tražilaca azila i raseljenih lica.

PROČITAJTE VIŠE

Inkluzivna umetnost: Zajedno smo jači

Trogodišnja uspešna primena projekta UNHCR-a i UNDP-a ”Lokalne inicijative za bolju socijalnu uključenost mladih Roma i Romkinja u Srbiji” obeležena je krajem prošle godine virtuelnom izložbom radova čiji su autori i autorke bili mladi Romi, izbeglice i tražioci azila.

PROČITAJTE VIŠE

Frančeska Boneli (UNHCR): Zabrinuta sam zbog porasta ksenofobije

Dati ljudski lik brojkama, objašnjavati razloge za beg izbeglica, pisati o njihovim sposobnostima i ljudskom kapitalu, njihovom doprinosu društvu umnogome bi pomoglo da se razveju zablude, smatra Frančeska Boneli, šefica Predstavništva Agencije UN za izbeglice (UNHCR) u Srbiji.

PROČITAJTE VIŠE

Staratelji i vaspitači – ”druga” porodica za decu bez pratnje

Dečaku Mustafi Srbija nije bila samo usputna stanica na dugom i iscrpljujućem izbegličkom putu, nego drugi dom, a staratelj, vaspitačica, pa čak i njegovi bivši poslodavci – druga porodica. Njihova zajednička želja je da se uskoro, pod drugačijim i lepšim okolnostima, opet sretnu i zagrle.

PROČITAJTE VIŠE

FOUNDING OF A COALITION FOR THE PROTECTION OF REFUGEE AND MIGRANT CHILDREN FROM ABUSE AND NEGLECT

Reponse to an inadequate reaction of state authorities and CSOs toward protection of safety of refugee and migrant children

PROČITAJTE VIŠE

REFUGEES AND MIGRANTS ARE LEAVING, XENOPHOBIA REMAINS

The evolution of anti-refugee sentiment in public discourse in Serbia

PROČITAJTE VIŠE

SAFE SPACE FOR WOMEN – A NEW SERVICE IN THE ASYLUM CENTER IN KRNJAČA

Refugee women are often insufficiently aware about the legal system of the country they are in, and about integration opportunities. They are victims of gender-based violence very often and thus in need of adequate protection and safe space.

PROČITAJTE VIŠE

CRIMINAL CHARGES FOR THREATS TO SAFETY OF REFUGEES

As a result of an increasing number of cases of spreading religious and ethnic hatred and intolerance against refugees and migrants, the Coalition intensifies its activities and informs the judiciary about the incidents

PROČITAJTE VIŠE

A BOY WALKING TO FREEDOM

Unaccompanied and separated children represent one of the most vulnerable groups among the refugee population and thus often need international protection.

PROČITAJTE VIŠE

THE A 11 INITIATIVE FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHT GRANTED ECOSOC SPECIAL CONSULTATIVE STATUS

A11 – Initiative for Economic and Social Rights promotes advancement of economic and social rights of individuals and groups and, by its actions, encourages Serbia to take steps towards advancement of human rights.

PROČITAJTE VIŠE

CHILDREN MUST BE REGISTERED INTO BIRTH REGISTRIES AT BIRTH

European Commission again calls on Serbia to change legislation preventing registration of children of undocumented parents

PROČITAJTE VIŠE

COMMUNITY SUPPORT TRAININGS FOR ASYLUM SEEKERS

Veliki broj tražilaca azila u Srbiji ima potrebu za psihološkom i psihijatrijskom podrškom, ali i za dodatnim informacijama u vezi sa zaraznim bolestima.

PROČITAJTE VIŠE

Osnovana Koalicija za zaštitu dece izbeglica/migranata od zlostavljanja i zanemarivanja

Odgovor na nedovoljno efikasno reagovanje državnih organa i OCD u zaštiti bezbednosti dece izbeglica/migranata

PROČITAJTE VIŠE

Izbeglice i migranti odlaze, ksenofobija ostaje

Kako se u javnom diskursu u Srbiji razvio negativni sentiment prema izbeglicama

PROČITAJTE VIŠE

Siguran prostor za žene – nova usluga u azilnom centru u Krnjači

Žene izbeglice su često nedovoljno upoznate sa pravnim sistemom zemlje u kojoj se nalaze, sa mogućnostima za integraciju, a neretko su i žrtve rodno zasnovanog nasilja, te im je neophodna adekvatna zaštita i siguran prostor.

PROČITAJTE VIŠE

Krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti izbeglica

Zbog sve češćih slučajeva širenja verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti prema izbeglicama i migrantima, Koalicija je intenzivirala svoj rad i kroz obaveštavanje pravosudnih organa o incidentima

PROČITAJTE VIŠE

Dečak koji pešači ka slobodi

Deca bez pratnje roditelja i/ili staratelja predstavljaju jednu od najranjivijih grupa među izbegličkom populacijom, te im je često potrebna međunarodna zaštita.

PROČITAJTE VIŠE

Inicijativi A 11 dodeljen specijalni konsultativni status pri ekonomskom i socijalnom savetu UN

Inicijativa A 11 zalaže se za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava pojedinaca i grupa i svojim aktivnostima podstiče Srbiju da preduzima korake ka unapređenju ljudskih prava.

PROČITAJTE VIŠE

Deca moraju biti upisana u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenje

Evropska komisija ponovo pozvala Srbiju da izmeni propise koji sprečavaju upis dece čiji roditelji nemaju dokumente

PROČITAJTE VIŠE

Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila

Veliki broj tražilaca azila u Srbiji ima potrebu za psihološkom i psihijatrijskom podrškom, ali i za dodatnim informacijama u vezi sa zaraznim bolestima.

PROČITAJTE VIŠE