PROGRAM

Jačanje sistema zaštite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom

Srbija je jedna od zemalja na putu migranata ka zapadnoj Evropi. Procenjuje se da je 2015. godine kroz Srbiju prošlo oko milion migranata, a među njima je od 20% do 30% dece. Osiguranje prava ove dece je prioritet kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Srbija ima razvijen sistem zaštite dece, međutim, prvi put …

Jačanje sistema zaštite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom Read More »

Unapređenje prava žena sa invaliditetom na roditeljstvo – od života do politike

Žene sa invaliditetom suočavaju se sa višestrukim barijerama kada žele da osnuju porodicu: od onih koje se odnose na njihov položaj u društvu, do predrasuda prema majkama sa invaliditetom. Specijalizovani servisi podrške za roditelje sa invaliditetom su ili nedovoljno razvijeni ili ne postoje. Trenutno ne postoji prilagođena usluga personalne asistencije za podršku i majci i …

Unapređenje prava žena sa invaliditetom na roditeljstvo – od života do politike Read More »

Podrška porodici za brigu o članu sa invaliditetom – život u zajednici

Porodica osoba sa invaliditetom izložena je povećanom riziku za javljanje disfunkcionalnih obrazaca funkcionisanja koji vode iscrpljivanju članova porodica, ali isto tako i ograničavanja samostalnosti osoba sa invaliditetom, odnosno nedovoljno stimulativnom okruženju za razvoj deteta sa smetnjama u razvoju. Posebne poteškoće u prilagođavanju funkcionisanja i uspostavljanja podrške u zajednici mogu imati porodice u koje se, u …

Podrška porodici za brigu o članu sa invaliditetom – život u zajednici Read More »

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja

Iako sagorenost među stručnim radnicima ima značajan negativan uticaj na kvalitet usluga koje pružaju centri za socijalni rad, ovom problemu se još uvek ne poklanja dovoljno pažnje. Kroz ovaj projekat ostvariće se dublji uvid u faktore koji dovode do profesionalne sagorenosti stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad i kreiraće se smernice za smanjenje …

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja Read More »