Publikacije

 • 01 Mar
  Dostojanstvo na radu – istraživanje o položaju LGBTI+ osoba u oblasti rada i zapošljavanja

  Dostojanstvo na radu – istraživanje o položaju LGBTI+ osoba u oblasti rada i zapošljavanja

  LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika. Izveštaj OHCHR-a iz 2015. godine ukazuje da je diskriminacija LGBTI+ osoba u svetu rada i dalje široko zastupljena, odnosno da se antidiskriminacioni zakonodavni okvir i kada postoji ne primenjuje efikasno, da prava u okviru radnog odnosa mogu biti uskraćena LGBTI+ radnicima, kao i da se LGBTI+ radnici suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije, verbalnog i drugog uznemiravanja na radnom mestu.

  Kako bi se sagledao položaj LGBTI+ osoba na tržištu rada u Srbiji i bolje razumeli faktori koji utiču na njihov položaj, razvijen je metodološki okvir za analizu položaja LGBTI+ osoba na tržištu rada i realizovano kako kvalitativno, tako i kvantitativno istraživanje u kojem su učestvovale LGBTI+ osobe i kompanije. Ukupno je u kvalitativno i kvantitativno istraživanje bilo uključeno 206 LGBTI+ osoba, dok je 10 kompanija učestvovalo u istraživanju. Kvantitativno istraživanje sa LGBTI+ osobama realizovano je na inter- netu i uzorku od 156 osoba, pri čemu je poziv za učešće distribuiran putem socijalnih mreža, dok je uzorak za kvalitativno istraživanje obuhvatio 40 LGBTI+ osoba.

  Rezultati istraživanja još̌ jednom potvrđuju veoma izraženu negativnu klimu prema LGBTI+ građanima u svim sferama života.  U okviru kvantitativnog istraživanja 38% LGBTI+ osoba navelo je da je doživelo diskriminaciju na tržištu rada u poslednjih 5 godina. Isto tako, 46% navodi da su bili izloženi psihičkom nasilju, 19% da im je prećeno otkazom, a 18% fizičkim nasiljem. Ovo ukazuje na visok stepen izloženosti LGBTI+ osoba nasilju i diskriminaciji na radu.  LGBTI+ osobe se u Srbiji osećaju nezaštićeno od nasilja i diskriminacija, odnosno smatraju da iako je država uspostavila dobar zakonodavni okvir zaštite od diskriminacije, ona istovremeno nije spremna da donete mehanizme zaštite primeni. Osim što LGBTI+ osobe ne veruju u kapacitet državnih sistema da ih zaštite od diskriminacije, one smatraju da ih ni kompanije ne štite od diskriminacije. Iskustva zaposlenih govore da kompanije koje posluju u Srbiji ili nisu uspostavile funkcionalne mehanizme zaštite od diskriminacije ili pak da nisu spremne da mehanizme zaštite od diskriminacije primene i onda kada postoje. Ovo je u skladu sa nalazima istraživanja sa kompanijama, koje ukazuje da mehanizme zaštite od diskriminacije nije koristila nijedna LGBTI+ osoba. Kkao osnovni izvor podrške identifikovane su bliske osobe, dok, iako LGBTI+ osobe navode da bi se obratile nevladinim organizaci- jama za savet u vezi postupanja u slučaju diskriminacije, nijedna LGBTI+ osoba nije koristila usluge podrške od strane nevladinih organizacija. Istovremeno, LGBTI+ os- obe izrazile su zahtev da nevladine organizacije treba u većoj meri da pružaju podršku zajednici, kako kroz edukacije tako i kroz pružanje direktne pravne podrške.

  Rezultati istraživanja ukazuju da tek petina LGBTI+ osoba ispoljava svoju seksualnu orijentaciju i rodni identitet na poslu slobodno, dok dve trećine ih ne ispoljava uopšte. Sa jedne strane nizak stepen autovanja na poslu može se tumačiti strahom od gubitka posla, diskriminacijom i nasiljem, ali sa druge to može biti posledica i duboko usvojene vrednosti da su seksualna orijentacija i rodni identitet nešto privatno i da je neprofesionalno ispoljavati ih na poslu. Na ovaj način, kompanije i društvo vrše pritisak, bilo direktno bilo kroz „kulturu tišine“, kako bi suzbile ispoljavanje LGBTI+ identiteta, jer ga vide kao nešto ugrožavajuće za kompanije, što ima negativne posledice za LGBTI+ zaposlene.

  Istraživanje ukazuje da stepen izloženosti diskriminaciji i generalno prihvatanja LGBTI+ identiteta zaposlenih u velikoj meri zavisi od strukture vlasništva kompanije, hijerarhijske pozicije LGBTI+ zaposlenog, vrste posla koju obavlja.  Lični faktori u mnogo manjoj meri utiču na doživljenu  diskirminaciju, ali su važni u okviru suočavanja sa negativnim iskustvima na poslu i adaptaciji.

  Ovo istraživanje ukazuje na neraskidivu povezanost položaja LGBTI+ u društvu i na tržištu rada, odnosno na prelivanje opšte društvene klime na kompanije. Isto tako, ukazuje i na različite faktore koji praktično dovode do nemogućnosti LGBTI+ osoba da se zaštite od diskriminacije na radu i nejednakog postupanja. Kako bi se unapredio položaj LGBTI+ zaposlenih na tržištu rada, potrebno je da država kontinuirano radi na unapređenju primene zakonodavnog okvira i uspostavljanju klime prihvatanja različitosti.

  Više informacija o samom istraživanju i preporukama možete pročitati u publikaciji.

  By idejers Publikacije
 • 15 Jul
  Praktikum za polaganje ispita za licencu

  Praktikum za polaganje ispita za licencu

  Praktikum za polaganje ispita za licencu namenjen je stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti koji treba da polažu pripravnički ispit. Uvođenjem sistema licenciranja stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, od stručnih radnika se zahteva da nakon godinu dana pripravničog staža polože ispit koji se odnosi na domaće i međunarodno zakonodavstvo koje reguliše oblast socijalne zaštite. U ovom praktikumu na sažet način date su reference za većinu zakona i podzakonskih akata koji regulišu socijalnu zaštitu u Srbiji, kao i međunarodni pravni okvir koji se odnosi na zaštitu prava ranjivih grupa.

  Praktikum za polaganje ispita za licencu kreirao je Centar za istraživanje i raz­ voj društva IDEAS u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz finansijku podršku CRS-a.

  Praktikum možete preuzeti ovde.

  By idejers Publikacije
 • 18 Jan
  Priručnik za rad staratelja sa decom izbeglicama i migrantima bez pratnje

  Priručnik za rad staratelja sa decom izbeglicama i migrantima bez pratnje

  Konvencija o pravima deteta jasno propisuje obavezu države da uspostavi sistem starateljstva i podrške starateljima, kao i pravnog zastupanja dece, kada je potrebno. Iako praksa starateljstva predstavlja ključni garant najboljeg interesa deteta koje je lišeno roditeljskog staranja, različiti dokumenti ukazuju na različitosti u primeni koncepta starateljstva, kao i na slabosti sistema starateljstva na nivou zemalja EU. U Srbiji nisu uspostavljeni jasni standardi obavljanja starateljske zaštite, niti postoji efikasan mehanizam obuke, podrške i kontrole rada staratelja.

  Kako bi se unapredio sistem starateljstva nad decom izbeglicama u Republici Srbiji i međunarodne smernice implementirale u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS je uz podršku i u saradnji sa UNHCR-om u okviru projekta Strengthening child protection and inclusion of refugee children in Serbia, tokom 2017. godine radio na razvoju obuka, supervizije, procedura postavljanja staratelja deci izbeglicama i standardizaciji posla staratelja. Kao rezultat tog rada kreiran je i ovaj priručnik. Ovaj projekat je podrška Ministrastvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u pokušaju da se unapredi sistem zaštite nepraćene dece izbeglica, tražilaca azila i migranata koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Bitno je istaći da ministrastvo ulaže napore da se trenutni kompleksan položaj nepraćene dece unapredi, između ostalog i kroz realizaciju ovog pilot projekta.

  U prvom delu teksta ukratko je opisana organizacija starateljstva u Republici Srbiji, a kako bi se različitim akterima uključenim u dečju zaštitu pružila osnovna znanja o svrsi i prirodi starateljstva kako je koncipirano u Srbiji. Kako je ovaj priručnik fokusiran na starateljstvo nad decom izbeglicama, u drugom poglavlju predstavljen je nacionalni zakonodavni okvir koji je posebno važan za obavljanje starteljske zaštite nad decom izbeglicama. Treći deo priručnika dnosi se na zadatke i obaveze staratelja u radu sa decom, a koji proističu iz međunarodnih i domaćih standarda, kao i iz prethodnog rada IDEAS-a. Na kraju priručnika možete naći i dokumentaciju koju staratelji koriste prilikom rada sa detetom. Dokumentacija je uređena tako da se kroz popunjavanje formulara osigura da se u svakom postupku sa detetom analizira detetov najbolji interes i da dete participira u donošenju odluka.

  Priručnik je namenjen starateljima, stručnim radnicima centara za socijalni rad, radnicima angažovanim u dečjoj zaštiti i odgovoru na migracije, kao i novinarima i osobama koje izveštavaju o deci izbeglicama. Ideja za kreiranje ovog priručnika, kao dopune duže verzije priručnika, bila je da se svim uče- snicima u dečjoj zaštiti na jednostavan i lako razumljiv način prenesu osnovni koncepti starateljstva nad decom izbeglicama u Srbiji, a starateljima pruži kratak podsetnik u radu. Kako bi se upoznali sa svojim budućim odgovorno- stima i poslom, ovaj priručnik mogu koristiti i osobe koje su zainteresovane za starateljstvo.

  S obzirom na to da je ovim priručnikom obuhvaćen veliki broj odgovornosti staratelja, bez obzira na državljanstvo i pravni status deteta po starateljstvom, nadamo se da će izrađene smernice biti korisne i starateljima koji brinu o deci državljanima Republike Srbije, te da će tako doprineti unapređenju poštovanje najboljeg interesa deteta u okviru sistema socijalne zaštite Republike Srbije.

   

   

  By idejers Publikacije
 • 18 Nov
  Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji

  Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji

  Deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji, kao i njihovim porodicama, potrebno je obezbediti sveobuhvatnu i fleksibilnu podršku kako bi učestvovala u društvu ravnopravno sa drugom decom. Iako je poslednjih godina došlo do značajnijeg poboljšanja na nivou pravnog okvira, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i dalje se suočavaju sa značajnim teškoćama u pogledu dostupnosti i kvaliteta socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga, a porodice dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom suočavaju se sa problemima siromaštva i nedovoljne finansijske podrške za dodatne troškove invaliditeta.

  S obzirom da do sada nije rađeno sveobuhvatno istraživanje na ovu temu, ova situaciona analiza predstavlja pokušaj da se podaci koji postoje o položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom sakupe na jednom mestu, kako bi se ukazalo na glavne pravce rada na unapređenju položaja i dobrobiti ove kategorije osoba sa invaliditetom.

  Istraživanje je sprovela Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) u okviru projekta „Izrada situacione analize o položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji“, koji je integralni deo regionalnog IPA II projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj”. U Srbiji, projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja i u partnerstvu sa UNICEF-om i EDF-om, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

  Situaciona analiza realizovana je u periodu 2016–2017. godine i zasnovana je kako na analizi sekundarnih podataka, tako i na analizi primarnih podataka. Na samom početku procesa planiranja obavljene su konsultacije sa predstavnicima države i civilnog sektora o temama i planu rada na razvoju situacione analize.

  Direktor IDEAS-a, Marko Milanović, bio je vođa tima eksperata koji su radili na izradi ove analize. Isto tako, IDEAS je podržao izradu analize kroz sprovođenje besplatnog istraživanja percepcije ispunjenosti prava dece sa smetnjama u razvoju iz perspektive roditelja kojim je obuhvaćeno više od 300 roditelja. Situacionu analizu možete preuzeti na sajtovima UNICEF-a, Nacionalnog organizacije osoba sa invaliditetom ili preko linka na kraju teksta.

   

   

  By idejers Publikacije
 • 05 Nov
  Od LGBT života do politike

  Od LGBT života do politike

  Publikacija sadrži smernice namenjene institucijama Republike Srbije, nastale sa ciljem da pomognu efikasniji nacionalni odgovor na pitanje integracije i poboljšanja kvaliteta života LGBTI građana i građanki. Smernice proizlaze iz analiza domaćih i međunarodnih izvora podataka, kao i analize nadležnosti relevantnih ministarstava posmatranih iz perspektive potreba, odnosno problema sa kojima su suočeni LGBTI građani i građanke.

   

  Ceo tekst mozete pročitati ovde.

  By idejers Publikacije
 • 05 Nov
  Borba koju borimo

  Borba koju borimo

  Deset terenskih istraživača je tokom godinu dana prikupljalo etnografske podatke, odnosno životne priče LGBTI osoba kako bi na istinskim primerima ljudskih sudbina pokazali uticaj manjkavosti različitih politika. Životne priče su objavljenje kao publikacija pod nazivom „Borba koju borimo” kako bi demonstrirali uticaj različitih problema i prepreka na svakodnevne živote LGBTI građana i građanki.

   

  Ceo tekst možete pročitati ovde.

  By idejers Publikacije
 • 25 Sep
  Smernice za identifikaciju dece bez pratnje u Republici Srbiji

  Smernice za identifikaciju dece bez pratnje u Republici Srbiji

  Konvencija UN o pravima deteta, koja se u Srbiji, u skladu sa Ustavom, kao međunarodni ugovor neposredno primenjuje, propisuje da države potpisnice Konvencije poštuju i obezbeđuju prava sadržana u Konvenciji svakom detetu pod njihovom jurisdikcijom, bez ikakve diskriminacije i bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo ubeđenje, nacionalno, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, invaliditet ili drugi status deteta ili njegovog roditelja ili zakonitog staratelja. U odnosu na zaštitu dece bez pratnje i razdvojene dece, država treba da osigura da se prilikom ulaska dece izbeglica/migranata u zemlju kao jedan od prioriteta uspostavi efikasan sistem identifikacije i registracije dece bez pratnje i razdvojene dece i da nijedno dete ne bude pritvoreno samo zato što je na ilegalan način ušlo u zemlju.

  Ipak, iako su deca u migracijama, posebno kada je reč o izbeglištvu, izložena dodatnim rizicima za dobrobit, efikasan sistem dečje zaštite najčešće izostaje. Kako bi se unapredila zaštita dece izbeglica/migranata u Republici Srbiji, potrebno je uspostaviti integrisan sistem dečje zaštite i analizirati sve situacije u kojima sva deca, bez obzira na pravni status, mogu da se nađu tokom izbeglištva/migracija i ulogu svih sistema uključenih u odgovor, kao i njihovu međusobnu saradnju. Odgovor u svim fazama migracije mora da bude zasnovan na dečjim pravima. Svi sistemi uključeni u odgovor na migracije moraju da poštuju prava deteta i omoguće svakom deteta da ostvari svoja prava bez diskriminacije, uzimajući u obzir najbolji interes deteta, pravo na život i razvoj i poštujući mišljenje deteta.

  Ove smernice odnose se na fazu reagovanja sistema u trenutku prelaska granice, odnosno identifikacije i daljeg upućivanja dece izbeglica/migranta, sa fokusom na decu bez pratnje i razdvojenu decu u regularnim situacijama.

   

   

  By idejers Publikacije
 • 18 Sep
  Smernice za rezidencijalnu zaštitu dece bez pratnje i razdvojene dece u kontekstu migracija

  Smernice za rezidencijalnu zaštitu dece bez pratnje i razdvojene dece u kontekstu migracija

  Različiti izvori ukazuju na značajne probleme prilikom organizacije alternativnog staranja o deci u vanrednim situacijama ili nakon vanrednih situacija. Usluge se često pruža nedovoljno iskusno i nekvalifikovano osoblje, briga zasnovana na porodičnom okruženju nije dostupna, a sistem rezidencijalnog smeštaja je manjeg kvaliteta nego za drugu decu. Takva situacija može se uočiti i u Republici Srbiji. Smeštaj za decu izbeglice se u velikoj meri razlikuje u odnosu na uslove koji se obezbeđuju ostaloj deci, pri čemu se u veoma maloj meri oslanja na zvanično priznat i uspostavljen sistem alternativnog staranja. Najveći broj dece nalazi se na institucionalnom staranju u ustanove koje nisu deo sistema alternativnog staranja, odnosno nisu licencirani pružaoci usluga socijalne zaštite. Iako je reč o privremenom smeštaju, deca provode u tim ustanovama i više nedelja i meseci.

  Oslanjanje na rezidencijalnu zaštitu prilikom zaštite dece bez pratnje i razdvojene dece u vanrednim situacijama mnogo je veće nego u regularnom kontekstu, te je potrebno posvetiti pažnju i uložiti resurse u obezbeđivanje adekvatne zaštite u tim uslovima. Ipak, iako je nekada rezidencijalna zaštita potrebna, ne sme se pristupati formiranju rezidencijalnih kapaciteta za trajni smeštaj dece i na rezidencijalnu zaštitu treba gledati kao na način privremenog zbrinjavanja dece, pri čemu je nakon smeštaja dece potrebno nastaviti aktivnosti u cilju ujedinjenja sa porodicom, odnosno planiranje izlaska deteta sa rezidencijalnog smeštaja.

  Cilj izrade ovih smernica je unapređenje organizacije i rada ustanova za smeštaj dece i mladih kako bi adekvatnije odgovorile na potrebe dece izbeglica. Smernice su namenjene kako zaposlenima u ustanovama koje pružaju usluge rezidencijalnog staranja da bi menadžment i stručni radnici dobili osnovne informacije o standardima i mehanizmima međunarodne zaštite dece migranata, tako i donosiocima odluka na nivou Vlade Srbije da bi unapredili rezidencijalno staranje o deci izbeglicama. U ovom delu Smernica navedeni su osnovni dokumenti kojima se uređuju prava dece na zaštitu, najvažniji sadržaji tih dokumenata i relevantna literatura radi detaljnijeg informisanja stručnih radnika u skladu sa interesovanjima i potrebama. Ta osnovna znanja omogućiće stručnim radnicima da planiraju svoj stručni rad i aktivnosti sa decom u skladu sa međunarodnim standardima zaštite dece, ali i da utemeljeno zagovaraju prava dece u zajednici i kod drugih aktera.

  Poznavanje oblasti dečjih prava, a posebno prava dece u migraciji, osnažuje stručne radnike i za suočavanje sa zabludama koje opstaju u praksi zaštite dece migranata. Deca izbeglice su posebno podložna da postanu žrtve predrasuda i neinformisanosti i da im time budu uskraćena osnovna ljudska prava i pravo na zaštitu. Pored mnogobrojnih vulnerabilnosti dece bez pratnje, kojima će se Smernice detaljnije baviti, nedovoljna informisanost pružalaca podrške stavlja ih u dodatno nepovoljan položaj. Činjenica da su u isto vreme i migranti i deca neretko zbunjuje pojedince koji su predstavnici javnih službi u smislu primene zakona, propisa, statusa i procedura vezanih za migrante. Sva relevantna međunarodna dokumenta, a prvenstveno Konvencija o pravima deteta, jasno naglašavaju da je svako dete prvenstveno dete, bez obzira na migracioni status, i da kao dete uživa sva dečja prava propisana Konvencijom, a obaveza svih država je da omoguće punu i doslednu primenu dečjih prava i zaštitu dece. Nadamo se da će ove smernice doprineti cilju unapređenja prava dece izbeglica.

   

   

  By idejers Publikacije
 • 30 Aug
  Unapređenje dečje zaštite kroz iznalaženje rešenja u okviru postojećeg fiskalnog prostora

  Unapređenje dečje zaštite kroz iznalaženje rešenja u okviru postojećeg fiskalnog prostora

  Svako dete ima pravo da živi u svojoj porodici, da raste u zajednici u kojoj ima izgrađenu socijalnu mrežu i odnose vezanosti. Ukoliko su u porodici detetova prava ugrožena ili je ostalo bez porodice, država je dužna da ga zaštiti. Dugo se verovalo da je institucionalna zaštita najbolji način staranja o deci o kojoj njihove porodice ne mogu da brinu. Kroz sistem obrazovanja, osobe zaposlene u institucijama su bile obučene da rade sa decom i očekivalo se da će se deci tako pružiti  bolji uslovi za rast i razvoj. Ipak, različita istraživanja ukazala su da zaštita dece u okviru institucija i izdvajanje deteta iz porodice, najčešće ima značajne negativne i trajne efekte na razvoj i dobrobit (1-3). Deca koja žive u institucijama češće su žrtve nasilja, lošijeg su zdravlja, imaju niža obrazovna postignuća i niži nivo razvijenosti veština za zapošljavanje, ređe imaju podršku porodice tokom osamostaljivanja. To vodi socijalnom isključivanju dece koja žive u institucijama i izolaciji. Svest o štetnosti institucionalne zaštite i prekida emocionalnih i socijalnih veza usled izmeštanja, dovela je do pomeranja fokusa zaštite dece sa sistema institucionalnog  staranja ka jačanju porodičnog smeštaja (kao alternative institucionalnoj zaštiti) a potom i ka razvoju podrške biološkoj porodici da brine o detetu. U tom smislu, usluge koje se pružaju u porodici i zajednici, a koje za cilj imaju sprečavanje izdvajanja deteta iz porodice, odnosno što brži povratak deteta u porodicu, postaju najvažniji element zaštite ove grupe dece. Princip jačanje usluga u zajednici i napuštanje institucionalne zaštite prepoznat je u okviru UN smernica o alternativnom staranju o deci (4), gde je potvrđena obaveza države da pruži svu moguću podršku biološkoj porodici, a izdvajanje deteta iz porodice opravdano samo kada ni uz podršku porodica ne može da osigura bezbedne uslove za rast i razvoj deteta. Na nivou Evropske unije kreirane su i Jedinstvene evropske smernice za prelazak sa institucionalne zaštite na brigu i podršku u zajednici (5), koje jasno ukazuju na to da je potrebno sistem dečje zaštite transformisati, tako da se smanji njegovo oslanjanje na institucionalnu zaštitu, a uspostavi sistem podrške porodici dece. Drugim rečima, ostanak deteta u porodici i povratak deteta u nju, prepoznaje se kao najvažniji cilj dečje zaštite, a porodica se vidi kao najbolje mesto za rast i razvoj deteta. Mnoge države, uključujući i Srbiju započele su proces transformacije sistema dečje zaštite i načina na koji pružaju podršku deci i porodici.

  Kroz proces reforme socijalne zaštite u Republici Srbiji je u poslednjih 10 godina napravljen značajan napredak na polju zaštite dece. Unapređen  je sistem porodičnog smeštaja, realizovana reforma centara za socijalni rad i donet pravni okvir koji omogućava razvoj usluga u zajednici. Najveći napredak u zaštiti dece bez roditeljskog staranja ostvaren je na polju smanjenja broja dece u institucijama kroz unapređenje sistema porodičnog staranja. Procenat smanjenja dece u ustanovama je poslednjih deset godina bio konstantan, sa smanjenjem od 10% godišnje. Kao rezultat tog procesa, u institucijama je 2015. godine bilo smešteno tek 13% dece dok je 87% dece koristilo usluge porodičnog smeštaja (6).

  Na žalost, značajno manji pomak je ostvaren na planu razvoja podrške porodici i deci u zajednici.  Sam proces smanjenja broja dece u ustanovama je postignut povećanjem broja dece na porodičnom smeštaju a ne jačanjem usluga u zajednici.

  Na to ukazuju podaci brojnih istraživanja i analiza zakonodavnog okvira.

  Izazov takođe predstavlja i činjenica da se broj dece koja se izdvajaju iz porodica u periodu 2007 – 2015. godina povećao za 28%, sa 926 na 1.186 dece godišnje. Pre samog izmeštanja, usluge podrške porodici da brine o detetu koristilo je manje od 5% dece koja su izmeštena, a ista analiza Fakulteta političkih nauka ukazuje da bi u 39% slučajeva izdvajanje skoro sigurno moglo da se prevenira da je porodici pružena dodatna podrška (7). Praksa rada centara za socijalni rad je neujednačena prilikom donošenja odluka o izdvajanju dece, pa stopa izdvajanja varira od 1 do 171 dece na 10.000 dece u zavisnosti od nadležnog centra za socijalni rad (7). Na nedovoljno efikasan sistem podrške porodici da ponovo preuzme brigu o detetu ukazuju i podaci da trećina deca na smeštaju (36%) u ustanovama manjeg kapaciteta živi više od 5 godina, dok u velikim ustanovama čak 85% dece živi više od 5 godina (8). Isto tako, deca u sistemu porodičnog smeštaja  ostaju dugo, u proseku oko 4 godine, iako je ovaj oblik zaštite  zamišljen kao privremeni smeštaj za dete dok se ne postigne stalnost u detetovom životu (9). Iako je najveći pomak ostvaren u razvoju porodičnog smeštaja , jasno je da ono gubi svoju funkciju kratkotrajne podrške i postaje životni kontekst deteta. Svi ovi podaci ukazuju da  podrška porodici da brine o detetu pre izdvajanja skoro ne postoji, kao i da podrška porodici da preuzme brigu o detetu nakon što je dete izdvojeno nije dovoljna.

   

   

  By idejers Publikacije
1 2