aca

Deinstitucionalizacija ustanova za decu i mlade

Srbija je u proteklih 10 godina učinila značajne napore na unapređenju prava dece koja su korisnici sistema socijalne zaštite. Ipak, trenutni pravac razvoja sistema socijalne zaštite i način njegovog finansiranja nije u potpunosti usklađen sa UN Smernicama za alternativno staranje o deci i ne pruža adekvatnu podršku deci koja su bez roditeljskog staranja ili u …

Deinstitucionalizacija ustanova za decu i mlade Read More »

Podrška porodici za brigu o članu sa invaliditetom – život u zajednici

Porodica osoba sa invaliditetom izložena je povećanom riziku za javljanje disfunkcionalnih obrazaca funkcionisanja koji vode iscrpljivanju članova porodica, ali isto tako i ograničavanja samostalnosti osoba sa invaliditetom, odnosno nedovoljno stimulativnom okruženju za razvoj deteta sa smetnjama u razvoju. Posebne poteškoće u prilagođavanju funkcionisanja i uspostavljanja podrške u zajednici mogu imati porodice u koje se, u …

Podrška porodici za brigu o članu sa invaliditetom – život u zajednici Read More »

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja

Iako sagorenost među stručnim radnicima ima značajan negativan uticaj na kvalitet usluga koje pružaju centri za socijalni rad, ovom problemu se još uvek ne poklanja dovoljno pažnje. Kroz ovaj projekat ostvariće se dublji uvid u faktore koji dovode do profesionalne sagorenosti stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad i kreiraće se smernice za smanjenje …

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja Read More »