Zorana Teodorović

pravna savetnica

Oblasti ekspertize: kretanje, boravak i status stranaca, status i tretman tražilaca azila, maloletni migranti (bez pratnje), sticanje i prestanak državljanstva, prava lica bez državljanstva i nedokumentovanih migranata, pristup teritoriji i postupku azila, izrada nacrta zakona, istraživanja i analiza iz oblasti migracija i azila, izrada policy dokumenata

Zorana Teodorović ima deset godina radnog iskustva u institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Kao diplomirana pravnica sa završenim specijalističkim studijama, svoje radno iskustvo započinje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, radeći na pitanjima koja se odnose na sticanje i prestanak državljanstva, kao i na srodnim pitanjima iz ove oblasti. Bila je članica dve radne grupe Ministarstva čije su aktivnosti blisko povezane sa pitanjima izbeglica i apatridije, odnosno grupe u vezi sa implementacijom Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 1961. godine (Konvencija o apostilu). Svoj radni angažman nastavlja u organizacijama civilnog društva, dalje usavršavajući se u oblasti migracija, pitanja stranaca uopšte, azila i apatridije. Učestvovala je na brojnim dodatnim usavršavanjima u zemlji i inostranstvu na teme iz navedenih oblasti. (Ko)autorka je nekoliko publikacija, analiza i istraživanja na temu migracija, azila, apatridije i zaštite ljudskih prava.