Marko Milanović

direktor

Oblasti ekspertize: socijalna inkluzija, razvoj politika u oblasti zaštite izbeglica i migranata, dece, starijih, osoba sa invaliditetom, LGBTI, žrtava trgovine ljudima, ljudska prava, održivi razvoj, izrada zakona, pravilnika i instrukcija, dobro upravljanje, diverzitet u radu, društvena odgovornost, realizacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, statistika, monitoring i evaluacija

Marko Milanović ima više od 10 godina iskustava rada u oblasti razvoja politika i praksi u oblasti socijalne zaštite i inkluzije. Takođe, ima bogato iskustvo u vođenju kompleksnih procesa kao što je evaluacija Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad, izrada Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti, vođenje procesa deinstitucionalizacije ustanova za decu i mlade i razvoja usluga u zajednici, unapređenje sistema socijalne zaštite u radu sa decom izbeglicama i migrantima, izrada situacione analize o položaju dece sa smetnjama u razvoju. Autor je brojnih knjiga, istraživanja i članaka. Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS osnovao je 2014. godine i rukovodio više od 20 projekata. Pre toga radio je kao konsultant u oblasti socijalne zaštite, monitoringa i evaluacije u oblasti političkih i poslovnih istraživanja.

 

Ovde možete preuzeti spisak referenci.