Povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije, Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja, koju čine organizacije IDEAS, CRPC, DRC, Indigo i PIN, upozorava da država ne sme da toleriše podsticanje rasne, nacionalne i verske neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti, kao i širenje ksenofobičnog sentimenta i diskriminacije prema pripadnicima i pripadnicama izbegličke i migrantske populacije koji trenutno borave na teritoriji Republike Srbije.

 

Članice Koalicije podsećaju da ksenofobija utkana u praksama i ideologijama pripadnika ekstremno nacionalističkih formalnih i neformalnih grupa, pokreta i organizacija, poput Narodnih patrola i Levijatana, šire govor mržnje i podstiču nasilje prema ljudima koji dolaze iz drugačijeg društvenog i kulturnog konteksta, ali da su istinske žrtve njihovih ksenofobičnih uverenja zapravo građani i građanke Srbije koji nekritički prihvataju nametnute stavove i neistine. Neke od najrasprostranjenijih neistina u javnom prostoru jesu da su izbeglice i migranti došli kako bi ilegalno i trajno naselili Srbiju, da su zemlje porekla napustili isključivo iz ekonomskih razloga, a ne zbog progona i drugih opasnosti, da su sve izbeglice, pogotovo odrasli muškarci, skloni terorizmu i nasilju uprkos činjenici da je većina njih bila upravo žrtva nasilja, da po pravilu predstavljaju pretnju za bezbednost lokalnog stanovništva i konačno da im je najvažniji cilj da unište nacionalni identitet i srpsku kulturu. Sve navedene, ali i brojne druge predrasude i netačne informacije dovode do pojačanog osećaja iracionalnog straha kod lokalnog stanovništva, ali i do porasta zločina iz mržnje prema izbeglicama i migrantima.

 

Uvereni smo da ćutanjem nadležnih organa ksenofobija izlazi iz okvira radikalnih politika i ulazi u sve pore društva stvarajući podele koje razaraju demokratske vrednosti kao što su poštovanje ljudskih prava i vladavinu prava. Članice Koalicije podsećaju da Ustav Republike Srbije propisuje u članu 49 da je zabranjeno i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti i da je odgovornost tužilaštva da efikasno gone i kažnjavaju sve pojedince koji se o ovu zabranu ogluše. Zakon o zabrani diskriminacije u članu 13 u teške oblike diskriminacije svrstava izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti po osnovu nacionalne, rasne ili verske pripadnosti, dok se u članu 20 istog zakona naglašava da je ”zabranjeno udruživanje radi vršenja diskriminacije, odnosno delovanje organizacije ili grupa koje je usmereno na kršenje ustavom, pravilima međunarodnog prava i zakonom zajamčenih sloboda i prava ili na izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje, razdora i netrpeljivosti”.

 

Pozivamo sve nadležne organe da svoju pažnju i aktivnosti usmere ka sprečavanju štetnog delovanja pojedinaca i ekstremno nacionalističkih grupa, pokreta i organizacija, te spreče širenje ksenofobije, diskriminacije i nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti prema ljudima koji su zbog ratova, progona i drugih životnih opasnosti morali da napuste svoje domove.