Biljana Lajović

saradnica u oblasti podsticanja razvoja dece i mladih

Oblast ekspertize: izrada propisa i strateških dokumenata, zakona, podzakonskih akata (pravilnika) u oblasti profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju i zaštiti dece i mladih od nasilja, posebno u oblasti obrazovanja i vaspitanja; istraživanja u vezi sa nasilnim ponašanjem nad i među decom i mladima; kreiranje priručnika, priprema i sprovođenje obuka za zaposlene u sistemu obrazovanja i vaspitanja za rad sa decom i mladima na zaštiti od nasilja – posebno digitalnog, zaštiti od trgovine decom i mladima, jačanje profesionalnih kompetencija zaposlenih u obrazovno vaspitnom sistemu

Biljana Lajović, specijalistkinja školske psihologije, ima višedecenijsko iskustvo u radu sa decom i mladima, kao i odraslima: zaposlenima u sistemu obrazovanja i vaspitanja i roditeljima na razvijanju i jačanju podsticajne i bezbedne sredine za razvoj. Radila je kao stručna saradnica, psihološkinja u školi, neposredno sa decom, nastavnicima i roditeljima. Deo je tima koji je radio na uspostavljanju sistema profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju, izradi standarda kompetencija nastavničke profesije, formiranju Centra za profesionlalni razvoj, te je vodila proces izrade priručnika u ovoj oblasti i sarađivala sa SDC (Švajcarska agencija za podršku i razvoj). Radila je na uspostavljanju sistema zaštite dece i mladih od nasilja – bila jedna od osnivača i koordinatorka Jedinice za zaštitu od nasilja u Ministarstvu prosvete. Vodila je program “Škola bez nasilja”, učestvovala u vođenju i realiziji projekata ”Psihološke krizne intervencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama, ”Zaštita od digitalnog nasilja”, “Zaštita od rodno zasnovanog nasilja”, “Zaštita dece i mladih u obrazovnom sistemu od trgovine ljudima”, ”Razvoj kulturno kompetentne prakse”. Autorka je i realizatorka akreditovanih progama i obuka, evaluator projekata, učestvovala je u izradi Protokola za zaštitu dece i mladih, uključivanju migranata u obrazovni sistem, socijalnoj inkluziji. Učestvovala je na brojnim konferencijima i stručnim skupovima u Srbiji i inostranstvu, sarađivala sa različitim organizacijama civilnog društva (Cenar za prava deteta, Hajde da… Nansen dijalog centar Srbija, KOMS i druge) i međunarodnim organizacijama (UNICEF, SDC, UNESCO, GIZ i druge).