Čak trećinu od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji čine korisnici novčane socijalne pomoći, a dugotrajna nezaposlenost najčešće pogađa ljude iz ranjivih društvenih grupa. Tome u prilog govore rezultati istraživanja sprovedenog 2021. godine, kao i podaci Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu – čak 51% korisnika i korisnica koji su radno aktivirani“ uz podršku centara za socijalni rad pripada romskoj nacionalnoj manjini, 22% samohranim roditeljima, a 3% osobama sa invaliditetom. 

 

Međutim, primena mera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika i korisnica novčane socijalne pomoći predstavlja dugogodišnji izazov i za centre za socijalni rad. Iako Zakon o socijalnoj zaštiti jasno definiše odgovornost sistema socijalne zaštite za obezbeđivanje podrške pojedincima i porodicama za samostalni i produktivni život i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, ukidanjem Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći, nastala je pravna praznina. Kako bi se prevazišli izazovi sa kojim se suočava sistem socijalne zaštite u pružanju podrške u radnoj aktivaciji korisnika novčane socijalne pomoći, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz podršku Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS i UNFPA, donelo je Uputstva za primenu mera socijalne uključenosti na nivou centara za socijalni rad.

 

U cilju pronalaženja pragmatičnih rešenja za poboljšanje praksi usmerenih ka korisnicima novčane socijalne pomoći u skladu sa postojećim kapacitetima i resursima, u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, održane su druge po redu konsultacije pod nazivom Razvoj stručnih praksi i personalizovanog pristupa u radu sa korisnicima novčane socijalne pomoći u kontekstu primene mera socijalne uključenosti“.

 

Konsultacijama su prisustvovali zaposleni u centrima za socijalni rad iz Zaječara, Sombora, Rume, Čačka, Novog Sada, Bačke Palanke, Zrenjanina, Aleksandrovca, Gornjeg Milanovca i Temerina.

 

Konsultacije su održane u okviru projekta „PUTEVI DO POSLA: Unapređenje socijalne inkluzije u kontekstu rada i zapošljavanja“ koji realizuje Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u okviru programa “PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, a koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

 

Za informacije o programu posetite Internet stranicu www.pro.org.rs

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html.