Na inicijativu Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, zajedno sa Centrom za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) i Danskim savetom za izbeglice (DRC), osnovana je Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja koja za cilj ima osiguranje bezbednosti jedne od najugroženijih grupa dece koja su izložena pojačanom riziku od zlostavljanja, eksploatacije, zanemarivanja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije.

 

Već nakon prvih aktivnosti Koalicije koja su podrazumevala ukazivanje na učestalije slučajeve zlostavljanja i nasilja nad decom izbeglicama i migrantima, upozoravanje na širenje ksenofobičnog sentimenta, podnošenje krivičnih prijava u konkretnim situacijama nasilja, unapređenje sistemske identifikacije dece žrtava zlostavljanja i zanemarivanja i pružanja efikasne pravne zaštite, Koaliciji su se pridružile još tri organizacije civilnog društva koje su u prethodnim godinama pokazale visok nivo profesionalizma u radu sa ovom ranjivom društvenom grupom. Tako su se Koaliciji pridružile organizacije Indigo, Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN) i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT).

 

Pored organizacija civilnog društva, članice Koalicije za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja mogu biti i drugi pružaoci usluga, ustanove i organi državne uprave, kao i drugi subjekti koji pružaju usluge deci izbeglicama i migrantima, a u čiju nadležnost spada i zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja. Stoga pozivamo sve relevantne aktere da se pridruže radu Koalicije i doprinesu da se osiguraju jednaki standardi zaštite koji važe za svu decu u Srbiji, bez obzira na bilo koje lično svojstvo kao što su poreklo, nacionalna i verska pripadnost, boja kože i dr.