Članovi Saveta za izbeglice Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Sami Rasouli i Zaki Majidi Ullah, učestvovali su u javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti koja je održana 22. decembra 2022. godine. Oni su predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije predali predlog izmena i dopuna članova 89 i 90 Zakona o azilu i privremenoj zaštiti kojima je traženo uvođenje biometrijske lične karte za tražioce azila i osobe kojima je prepoznato pravo na azil.

 

Lična karta kakvu trenutno poseduju tražioci azila, kao i osobe kojima je priznato utočište ili supsidijarna zaštita, zbog svog izgleda, dovela je do toga da ljudi koji je poseduju često budu diskriminisani u različitim državnim i drugim institucijama kao što su domovi zdravlja, banke, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Agencija za privredne registre, ustanove obrazovanja, supermarketi, poslodavci…

 

Pored toga, zbog nepotpunih podataka, lična karta koja se trenutno koristi nije dovoljan dokaz o identitetu tražilaca azila i osoba kojima je priznato pravo na azil, pa se za različite administrativne procedure vrlo često traži i potvrda o podnetom zahtevu za azil ili dodeljenom azilu u Republici Srbiji, kao i uverenje o posedovanju evidencionog broja stranca. Bez ovih potvrda tražioci azila i osobe sa odobrenim utočištem ili supsidijarnom zaštitom u Republici Srbiji nisu u mogućnosti da ostvaruju svoja prava.

 

Biometrijska lična karta za tražioce azila i ljude kojima je ovaj status dodeljen bi pojednostavila različite procedure i digitalizovala informacije koje bi se na taj način lakše čuvale i delile na mestima gde je neophodno. Predložena biometrijska lična karta bi bila efikasna i u suzbijanju diskriminacije ove društvene grupe, ali bi i pospešila procese inkluzije i integracije.

 

Ovo je prva javna aktivnost Saveta za izbeglice koji je osnovan u cilju osnaživanja izbeglica i tražioca azila da sami učestvuju u procesima donošenja odluka i jačanja njihove mreže za podršku. Savet je formiran u okviru projekta „Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji“ koji realizuje IDEAS u saradnji sa Švajcarskom Vladom.