Koordinator Saveta za izbeglice Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Fernando Almeyda Rodriguez, učestvovao je na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca koja je održana 21. februara 2023. godine. On je predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja predstavio predlog ukidanja vremenskog roka kao preduslova koji mora biti ispunjen kako bi tražioci azila u Republici Srbiji mogli da podnesu zahtev za ličnu radnu dozvolu.

 

Lične radne dozvole koje tražiocima azila i izbeglicama izdaje Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) omogućavaju pristupanje tržištu rada. Međutim, prema trenutnom Zakonu o zapošljavanju stranaca, zahtev za ličnu radnu dozvolu tražioci azila mogu podneti tek devet meseci od podnošenja zahteva za azil, ako odluka o tom zahtevu nije doneta ne njihovom krivicom. Imajući u vidu da tražioci azila dugo čekaju na podnošenje zahteva za azil, kao i da je potrebno vreme da NSZ izda dozvolu nakon podnošenja zahteva, tražioci azila predugo žive bez mogućnosti zaposlenja koje bi im obezbedilo egzistenciju.

 

Pristup tržištu rada i zapošljavanje jedan je od faktora od kojih zavisi i uspešna integracija osoba u društvo u kojem se nalaze. Osim što ljudima obezbeđuje sredstva za ekonomsku stabilnost, zapošljavanje ima snažan uticaj na sposobnost tražilaca azila da ravnopravno učestvuju u aktivnostima zajednice. Trenutno propisani vremenski okvir od devet meseci primorava tražioce azila koji ne uživaju nikakvu finansijsku podršku da sredstva za život obezbeđuju u sivoj zoni ili u radnim sredinama gde se ne poštuju zakonom zagarantovana radna prava. U takvim okolnostima tražioci azila su češće izloženi riziku od mobinga, diskriminacije, radne eksploatacije, narušavanja zdravlja i drugih kršenja osnovnih ljudskih i radnih prava.

 

Savet za izbeglice je osnovan u cilju osnaživanja izbeglica i tražioca azila da sami učestvuju u procesima donošenja odluka i jačanja njihove mreže za podršku. Savet je formiran u okviru projekta Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji koji realizuje IDEAS u saradnji sa Švajcarskom Vladom