Refugee Aid Serbia (RAS) i Save the Children za severozapadni Balkan, organizacije posvećene unapređenju položaja dece i podršci najosetljivijim grupama, priključile su se Koaliciji za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja koja je osnovana 2020. godine u cilju osiguranja bezbednosti jedne od najugroženijih grupa dece.

U svom radu, Koalicija ukazuje na rizik od zlostavljanja i nasilja kojem su deca izbeglice i migranti izložena, a takođe i podnosi krivične prijave u konkretnim situacijama nasilja, unapređuje sistemsku identifikaciju dece koja su iskusila zlostavljanje i zanemarivanje i pruža pravnu zaštitu. Uz to, Koalicija se kontinuirano bori protiv širenja ksenofobije i rasne, veske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, čijih štetnih posledica nisu pošteđena ni deca.

Koalicija je osnovana na inicijativu Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, zajedno sa Centrom za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) i Danskim savetom za izbeglice (DRC). Ubrzo su joj se priključile i ostale partnerske organizacije koje su prepoznate po posvećenom pružanju pomoći i podrške deci izbeglicama, migrantima i tražiocima azila. Među njima su organizacije Indigo, Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN) i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT).

Članice Koalicije mogu biti i svi pružaoci usluga, ustanove i organi državne uprave, kao i drugi subjekti koji pružaju usluge deci izbeglicama i migrantima, a u čiju nadležnost spadaju i zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja. Pozivamo stoga sve relevantne aktere da se pridruže našem radu. Sigurni smo da zajedničkim radom možemo doprineti da se osiguraju jednaki standardi zaštite za svu decu u Srbiji, bez obzira na njihovo poreklo, nacionalnu i versku pripadnost, boju kože, rod, zdravstveno stanje ili neko drugo lično svojstvo.