S obzirom da se Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS godinama unazad bavi razvojem javnih politika, kreiranjem i promocijom novih rešenja za probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, pozivamo organizacije i udruženja koje se bave pružanjem podrške i usluga ovoj društvenoj grupi da nas detaljnije upoznaju sa dobrim praksama i licenciranim uslugama za pružanje podrške. Iskustva organizacija/udruženja neophodna su nam kako bismo kreirali što kvalitetniji sadržaj i online alat koji je namenjen osobama sa invaliditetom, a u cilju bolje informisanosti o pravima i dostupnim uslugama, zatim njihove efektivnije uključenosti u sve oblasti društvenog života i, generalno, poboljšanja kvaliteta života.

Projekat ”Unapređenje informisanosti i pristupa pravima osoba sa invaliditetom kroz upotrebu informativno-komunikacionih tehnologija (IKT)” IDEAS realizuje u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na nivou cele Srbije. Rezultat projektnih aktivnosti je kreiranje funkcionalnog i održivog Internet portala koji omogućava osobama sa invaliditetom da se informišu samostalno, ili uz podršku članova porodice, razviju veštine samozastupanja, aktivno doprinose rešavanju pitanja u zajednici, stiču nova saznanja i edukuju se u vezi sa aktivnostima i učešću u životu zajednice. Rad portala podrazumeva i kontinuiranu komunikaciju sa osobama sa invaliditetom, odnosno njihovim udruženjima, što će im pomoći da prepoznaju izazove sa kojima se suočavaju i formulišu svoje mišljenje, te daju preporuke za njihovo prevazilaženje i rešavanje. U cilju bolje vidljivosti portala i podizanja svesti osoba sa invaliditetom o njihovim pravima, sve aktivnosti će pratiti i digital kampanja na društvenim mrežama.

Neophodna nam je Vaša pomoć kako bismo mapirali dobre primere i modele pružanja podrške osobama sa invaliditetom iz iskustava rada Vaše organizacije/udruženja. Stoga vas molimo da sa nama podelite jedan ili dva primera iz prakse za koje ste prepoznali da su bili dragocena podrška Vašim korisnicima. Slobodno možete navesti i aktivnosti/usluge koje možda, iz različitih razloga, trenutno ne pružate, ali imate saznanja da su bile od koristi osobama sa invaliditetom i da su doprinele da se reši neka od važnih potreba ljudi kako bi ravnopravno živeli i aktivno učestvovali u životu zajednice.

Ukoliko želite da sa nama podelite iskustvo Vaše organizacije/udruženja u pružanju podrške osobama sa invaliditetom, molimo Vas da pošaljete mail na adresu: tamara.vlaskalin@ideje.rs, do petka 19. novembra 2021. godine.

Uverenja smo da Vaša organizacija/udruženje i IDEAS, kroz zajedničko delovanje, mogu doprineti boljem kvalitetu života osoba sa invaliditetom.