Koalicija za zaštitu dece izbeglica/migranata od zlostavljanja i zanemarivanja koju su, na inicijativu Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, osnovale Centar za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) i Danski savet za izbeglice (DRC) ima za cilj da osigura bezbednost dece iz ove populacije koja boravi na teritoriji Republike Srbije. Pored organizacija civilnog društva, članice Koalicije mogu biti i drugi pružaoci usluga, ustanove i organi državne uprave, kao i drugi subjekti koji pružaju usluge deci izbeglicama/migrantima, a u čiju nadležnost spada i zaštita od zlostavljanja, mučenja i zanemarivanja.

 

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) i Danski savet za izbeglice (DRC) formirali su Koaliciju za zaštitu dece izbeglica/migranata od zlostavljanja i zanemarivanja kako bi se osigurala bezbednost dece iz ove populacije koja boravi na teritoriji Republike Srbije. Na ovaj način, afirmiše se i koncept poštovanja dostojanstva svake osobe, kao i očuvanje psihičkog i fizičkog integriteta pojedinca.

 

Koalicija će, pre svega, raditi na unapređenju sistemske identifikacije dece žrtava zlostavljanja i zanemarivanja i pružanja efikasne pravne zaštite, te će pratiti individualne slučajeve zlostavljanja i pružati podršku u skladu sa raspoloživim resursima. Takođe, članice Koalicije biće posvećene unapređenju kompetencija zaposlenih na poslovima koji su u direktnom radu sa decom izbeglicama i migrantima za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja, kao i reagovanja u ovakvim situacijama. Još jedna od aktivnosti Koalicije biće pružanje podrške ustanovama i organizacijama civilnog društva da razviju deci prilagođene prakse prevencije, ali i da efektivno primenjuju zakonodavni okvir koji se odnosi na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Poseban akcenat biće stavljen na osnaživanje dece da prepoznaju i prijave zlostavljanje i učestvuju u donošenju odluka u smislu zaštite i oporavka.

 

Iako zabrana zlostavljanja i zanemarivanja spada u apsolutna prava, odnosno u prava koje nikada i ni u kakvim okolnostima nisu podložna ograničenjima, suočavamo se sa nedovoljno efikasnim reagovanjem državnih organa, ali i organizacija civilnog društva u zaštiti bezbednosti dece izbeglica/migranata. U tom kontekstu, uloga članica Koalicije je da osiguraju da svi zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa decom imaju odgovarajuća znanja i veštine potrebne da prepoznaju zlostavljanje i zanemarivanje nad decom i adekvatno reaguju u takvim situacijama. Sve članice Koalicije treba da poznaju interne mehanizme zaštite dece, postupke prijave zlostavljanja i zanemarivanja centru za socijalni rad, tužilaštvu, a po potrebi i Zaštitniku građana, kao i da poznaju osnovne međunarodne i nacionalne standarde zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Uloga članica je i da doprinesu da se stanje deteta i okolnosti pod kojima se desilo zlostavljanje i zanemarivanje dokumentuje, da sarađuju sa nadležnim institucijama, uključujući učešće u proceni, izradi plana zaštite i konferenciji slučaja, ali i da se staraju da je dete nakon zlostavljanja i zanemarivanja zaštićeno i da ne trpi posledice uzrokovane prijavljivanjem.

 

Pored organizacija civilnog društva, članice Koalicije mogu biti i drugi pružaoci usluga, ustanove i organi državne uprave, kao i drugi subjekti koji pružaju usluge deci izbeglicama/migrantima, a u čiju nadležnost spada i zaštita od zlostavljanja, mučenja i zanemarivanja.

 

Prepoznajući zajednički interes i obavezu države da preduzme odgovarajuće zakonske, administrativne, socijalne i obrazovne mere za zaštitu deteta od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zapostavljanja i eksploatacije, organizacije IDEAS, CRPC i DRC pozivaju sve relevantne aktere da se pridruže radu Koalicije i doprinesu da svako dete iz izbegličke i migrantske populacije koje živi ili boravi na teritoriji Republike Srbije živi dostojanstveno i zaštićeno od zlostavljanja, mučenja i zanemarivanja.

 

Šta obuhvata zlostavljanje, mučenje i zanemarivanje?

 

U skladu sa Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Konvencijom protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, zlostavljanje obuhvata sve oblike fizičkog i/ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnu zloupotrebu, zanemarivanje ili nemaran postupak, kao i komercijalnu ili drugu eksploataciju, što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja detetovog zdravlja, njegovog preživljavanja, razvoja ili dostojanstva u okviru odnosa koji uključuje odgovornost, poverenje ili moć. Mučenje je poseban težak oblik zlostavljanja, koji označava svaki akt kojim se jednom licu namerno nanose bol ili teške fizičke ili mentalne patnje u cilju dobijanja od njega ili nekog trećeg lica obaveštenja ili priznanja ili njegovog kažnjavanja za delo koje je to ili neko treće lice izvršilo ili za čije izvršenje je osumnjičeno. U mučenje spada i zastrašivanje tog lica ili vršenje pritiska na njega ili zastrašivanja ili vršenja pritiska na neko treće lice ili iz bilo kojeg drugog razloga zasnovanog na bilo kom obliku diskriminacije ako taj bol ili te patnje nanosi službeno lice ili bilo koje drugo lice koje deluje u službenom svojstvu ili na njegov podsticaj ili sa njegovim izričitim ili prećutnim pristankom. Zanemarivanje predstavlja propuštanje pružaoca nege, da obezbedi razvoj deteta u svim oblastima: zdravlja, obrazovanja, emocionalnog razvoja, ishrane, smeštaja i bezbednih životnih uslova, a u okviru razumno raspoloživih sredstava porodice ili pružaoca nege, što izaziva ili može, sa velikom verovatnoćom, narušiti detetovo zdravlje ili fizički, mentalni, duhovni, moralni ili društveni razvoj. Ovo obuhvata i propuste u obavljanju pravilnog nadzora i zaštite deteta od povređivanja u onolikoj meri u kojoj je to izvodljivo.