Vlada Republike Srbije (Institut za javno zdravlje Batut) objavila je 9. januara 2021. godine na svojoj veb stranici Operativni plan za imunizaciju koji uključuje i ranjive grupe koje žive u kolektivnom smeštaju kao što su migranti i azilanti.

Vlada (Institut za javno zdravlje Batut) objavila je 9. januara na svojoj veb stranici Operativni plan imunizacije.

Ciljevi koje je definisao Stručni komitet za imunizaciju:

Opšti ciljevi: 1) Sprečiti širenje epidemije COVID-19 u Republici Srbiji kako bi se omogućio zdravstveni, ekonomski i ukupni socijalni oporavak od posledica pandemije; 2) Imunizacija za pokrivanje najmanje 20% stanovništva u periodu 2020–2021.

Specifični ciljevi: 1) Smanjiti učestalost infekcija i smrtnih slučajeva među najugroženijim grupama; 2) Smanjiti učestalost teških oblika bolesti; 3) Ograničiti prenos virusa 4) Očuvati vitalne funkcije društva.

Vladin operativni plan za imunizaciju nalaže istovremeni razvoj planova za pokrivanje: 1) 20% ukupne populacije (tj. približno 1,3 miliona građana), 2) do 50% ukupne populacije u slučaju dostupnosti većih količina vakcina.

Faze i ciljne grupe

Planom je predviđeno da se imunizacija odvija u tri faze:

Faza 1 – vakcine dostupne 1-10% populacije:

a) Osoblje u zdravstvenim ustanovama izloženo visokom riziku; b) Osoblje u staračkim domovima i ustanovama socijalne zaštite; c) Osobe starije od 65 godina u staračkim domovima, osobe starije od 75 godina u opštoj populaciji i hronični pacijenti starosti od 65 do 75 godina.

Faza 2 – vakcine dostupne za 11-20% populacije:

a) Stariji od 65 godina koji nisu inokulirani u fazi 1; b) Lica mlađa od 65 godina sa istovremenim bolestima; c) Osoblje u institucijama vitalnim za funkcionisanje društva, tj. komunalna i javna preduzeća, MUP i pravosuđe, državni službenici koji rade na terenu; d) Određeni broj nastavnog osoblja u predškolskim ustanovama, srednjim školama i na fakultetima.

Faza 3 – vakcine dostupne 21-50% populacije:

a) Nastavno osoblje u osnovnim školama i preostalo nastavno osoblje u predškolskim ustanovama, srednjim školama i na fakultetima; b) Osoblje izvan zdravstvenog i obrazovnog sektora relevantno za funkcionisanje društva; c) Zaposleni u visoko rizičnim laboratorijama; d) Grupe koje žive u kolektivnom smeštaju: migranti i azilanti, zatvorenici stariji od 50 godina, lica koja žive u nekvalitetnim naseljima, beskućnici i građani koji žive u krajnjem siromaštvu.