U okviru projekta ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” koji realizuje IDEAS u partnerstvu sa UNHCR-om, održane su radionice u centrima za azil Sjenica i Bogovađa o prevenciji i prepoznavanju zlostavljanja i zanemarivanja i mehanizmima zaštite. Edukatorke IDEAS-a razgovarale su sa decom o zlostavljanju i zanemarivanju, kako ih prepoznati, koji oblici zlostavljanja i zanemarivanja postoje, koji im mehanizmi zaštite stoje na raspolaganju u toku boravka u Srbiji i kome mogu da se obrate za pomoć ukoliko smatraju da su žrtve ili svedoci ovih oblika nedopustivog ponašanja. U radu radionica aktivno je učestvovalo više od 30 deca koja trenutno borave u centrima za azil Sjenica i Bogovađa.

 

Deca izbeglice i migranti, posebno deca bez pratnje i razdvojena deca, prepoznata su kao posebno ranjiva grupa koja je u pojačanom riziku od različitih oblika nasilja, zlostavljanja, seksualnog uznemiravanja, eksploatacije, diskriminacije i zanemarivanja. Bilo da se dešava u kontinuitetu ili sporadično, zlostavljanje i zanemarivanje ostavlja dugoročne posledice po mentalno i fizičko zdravlje dece, utiče na rasuđivanje deteta i njegovu sposobnost da odlučuje ili učestvuje u odlučivanju o svojoj budućnosti i svom najboljem interesu.

 

Deca koja su učestvovala u radionicama upoznata su sa radom i aktivnostima novoosnovane Koalicije za zaštitu dece izbeglica/migranata od zlostavljanja i zanemarivanja. Okolnosti usled kojih dolazi do izbeglištva i migracija, zatim uslovi pod kojima se migracija odvija, ali i atmosfera u zemlji privremenog boravka ili trajne destinacije predstavljaju značajne faktore rizika za dobrobit i bezbednost dece, pre svega dece bez pratnje. Stoga su osnaživanje dece da prepoznaju i prijave zlostavljanje i zanemarivanje i učestvuju u donošenju odluka u smislu zaštite i oporavka neke od prioritetnih aktivnosti Koalicije kojima će i ubuduće biti pristupano s posebnom pažnjom i u okviru budućih radionica.