Iako je stopa zaposlenosti poslednjih godina u porastu, isključenost sa tržišta rada posebno pogađa ljude iz ranjivih društvenih grupa. Od ukupnog broja nezaposlenih, čak jednu trećinu čine korisnici novčane socijalne pomoći. Dugotrajna nezaposlenost predstavlja ozbiljan izazov, kako za ove ljude i njihove porodice, tako i za državu i društvo u celosti.

 

Primena mera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika i korisnica novčane socijalne pomoći predstavlja dugogodišnji izazov i za centre za socijalni rad, u kontekstu nadležnosti i kapaciteta, ali i kompetencija potrebnih stručnjaka za rad u ovoj oblasti.

 

Sa ciljevima unapređenja efikasnosti mera socijalne uključenosti, unapređenja podrške korisnicima novčane socijalne pomoći, kao i povećanja njihovih mogućnosti za uključivanjem u tržište rada, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS je započeo sa realizacijom projekta „PUTEVI DO POSLA: Unapređenje socijalne inkluzije u kontekstu rada i zapošljavanja“.

 

Kako bi se osigurao napredak u ovoj oblasti neophodno je, pored reforme pravnog okvira i unapređenja koordinacije na lokalnom nivou, jačati i kapacitete centara za socijalni rad. To uključuje i razvijanje stručne prakse i personalizovanog pristupa u radu sa korisnicima novčane socijalne pomoći u kontekstu primene mera socijalne uključenosti.

 

Ovim povodom održane su prve konsultacije koje su fokusirane na pronalaženje pragmatičnih rešenja za poboljšanje praksi usmerenih ka korisnicima novčane socijalne pomoći u skladu sa postojećim kapacitetima i resursima, ali i na razgovoru o idealnoj korisnički orijentisanoj podršci u kontekstu projekcije resursa koji su potrebni za poboljšanje ove usluge.

 

Konsultacijama su prisustvovali iskusni stručnjaci i stučnjakinje iz sektora socijalne zaštite, uključujući predstavnike i predstavnice centara za socijalni rad i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Projekat „PUTEVI DO POSLA: Unapređenje socijalne inkluzije u kontekstu rada i zapošljavanja“ realizuje Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u okviru programa “PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

 

Za informacije o programu posetite Internet stranicu www.pro.org.rs

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html.