Iako se na današnji dan pre više od 30 godina svet obavezao da će zaštititi i unaprediti prava dece u skladu sa Konvencijom o pravima deteta, veliki broj dece se u Srbiji, kao i u svetu, i dalje suočava sa siromaštvom, diskriminacijom, nasiljem, zlostavljanjem, eksploatacijom i zanemarivanjem. U posebno teškom položaju su deca izbeglice i migranti bez pratnje roditelja ili staratelja koja su dodatno izložena nezakonitim graničnim praksama, u velikom broju slučajeva su neregistrovana i samim tim stavljena u dodatno osetljiv položaj koji ih gura u neformalni sistem.

Podsećamo da je još 2017. godine Komitet za prava deteta utvrdio da je u Srbiji potrebno unaprediti identifikaciju dece izbeglica i migranata bez pratnje, uspostaviti deci prilagođene procedure, obezbediti puno uključivanje maloletnika bez pratnje koji traže azil u postojeći sistem zaštite, obezbediti adekvatan smeštaj koji neće deliti sa odraslim osobama i uspostaviti specijalizovane službe za decu sa zdravstvenim, psihijatrijskim i drugim problemima. Takođe, potrebno je deci koja imaju nameru da traže azil sistemski pružati informacije o njihovim pravima i obavezama, postupku i dostupnim uslugama kako bi se sprečilo da pribegavaju životu na ulici zbog straha od deportacije.

U saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u partnerstvu sa UNHCR-om, IDEAS je započeo rad na unapređenju sistema identifikacije i određivanja statusa dece. Do sada su pružene usluge starateljstva za više od 2.200 dece koja su boravila u Srbiji i kontinuirano je pružana pravna podrška deci izbeglicama i migrantima u smislu informisanja i rešavanja njihovog pravnog položaja u Republici Srbiji. Kako bi ova deca bila efikasnije zaštićena od zlostavljanja i zanemarivanja, IDEAS je inicirao i formiranje Koalicije za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja kojoj su se do sada pridružile organizacije CRPC, DRC, Indigo i PIN.

 

Međutim, da bi sistem dečje zaštite bio uspostavljen tako da garantuje najbolji interes deteta, potrebno je da nadležni organi više napora ulože u unapređenje javnih politika i praksi u oblasti zaštite izbeglica i migranata kako bi se obezbedili jednaki standardi zaštite koji važe za svu decu u Srbiji.